GHTTPE001 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน (BR) *Oct-Nov*

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน EVA (BR)

•ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 600) 
•มีอาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา และปลาประธานาธิบดี
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 
•พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง

ระยะเวลา

รหัสทัวร์

สายการบิน

ราคา(เริ่มที่)

2017-10-12

5 วัน

G2TPEBR17101200

BR

23,900

2017-11-02

5 วัน

G2TPEBR17110200

BR

23,900

2017-11-16

5 วัน

G2TPEBR17111600

BR

23,900

โปรแกรมการเดินทาง

 

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินEVA AIR(BR) (รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 :

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

02.15 น.

ออกเดินทางสู่ไทเป โดย สายการบิน EVA AIR (รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ BR206 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

06.55 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี)

 

นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย  นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป  วัดพระถังซัมจั๋ง

 

หลังจากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินอู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน ซึ่งภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ เป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน รวมถึงสิงโตหินอ่อน  2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัดซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู)

 

นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว

 

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 :

ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

เดินทางสู่ไทเป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเล)

 

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

นำคณะเข้าสู่ที่พักให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี โรงแรม THE LOFT SEA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 :

พิพิธภัณฑ์กู้กง – DUTY FREE – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) –ซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก สถานที่รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ที่นี่ทั้งหมดซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000ปีชมของล้ำค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น หยกตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้ และงาช้างแกะสลักฯลฯนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ DUTY FREE

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกรวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 แล้ว) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

 

จากนั้นนำท่านสัมผัสแหล่งช้อปปิ้งย่านกลางคืน ซีเหมินติง หรือสยามสแคว์ไต้หวัน ให้ท่านได้อัพเดทแฟชั่น อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆมากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา)

 

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LEALEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 :

ไทเป – วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมพื้นเมือง –MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม

 

หลังจากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านขนมพื้นเมือง (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น)  หลังจากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET เป็น Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในไต้หวัน มีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย อาทิ Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake

 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน

21.40 น.

อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบิน EVA AIR (รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ BR203 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

00.25 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

23,900 THB
จำนวน: