GHTPHI001 ฟิลิปปินส์ Cebu Bohol ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 4 วัน 3 คืน PR *Sep-Oct*

ฟิลิปปินส์ Cebu Bohol ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 4 วัน 3 คืน 
โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR 

โปรแกรมสุดคุ้ม ชมความงามทางธรรมชาติ และ อารยธรรม แดนตากาล็อก ชื่อดังของโลก
ว่ายน้ำชมฉลามวาฬที่เมืองออสล๊อบ
ชมมหัศจรรย์ธรรมชาติที่น้ำตกคาวาซัน น้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งนึงในฟิลิปปินส์
เที่ยว เกาะโบโฮ ชมความมหัศจรรย์ เนินเขาชอคโกแลต, ลิงน้อยทราเซีย
เยือนเมืองหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคู่เมืองเซบู  
พิเศษ...ชมโชว์พื้นเมือง คลอเคล้าไปด้วยเสียงดนตรีสไตล์ฟิลิปปินส์

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-09-30 4 วัน G5CEBPR170930P1 PR 27,900
2017-10-07 4 วัน G5CEBPR171007P1 PR 27,900
2017-10-14 4 วัน G5CEBPR171014P1 PR 27,900
2017-10-21 4 วัน G5CEBPR171021P1 PR 28,900
2017-10-28 4 วัน G5CEBPR171028P1 PR 27,900
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มะนิลา – เซบู
10.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เที่ยวบินที่ PR731
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
22.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR1869 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินคาติคลัน (Caticlan) เกาะเซบู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  ที่พัก Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 2 : เซบู – ออสล๊อบ – ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ – น้ำตกคาวาซัน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  ออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเซบู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
  เดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นำท่านว่ายน้ำแบบสน๊อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนำกล้องถ่ายรูปกันน้ำถ่ายรูปได้ แต่ไม่สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุญาติให้อาหารกับปลาฉลามวาฬ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังน้ำตกคาวาซัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ห่างจากเมืองเซบูประมาณ 130 กิโลเมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในภูเขาของรังเกย์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเซบู เป็นน้ำตกที่สวยมาก สีของน้ำเป็นสีฟ้าสดใส ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมทิวทัศน์ของน้ำตกหรือสามารถเล่นน้ำตกได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเซบู
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 3 : เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทราเซีย –หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่น่าสนใจ นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ตั้งรกรากมาช้านาน และได้รับอิทธิพลด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ นำท่านชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลำตัวเพียง 4 – 5 นิ้ว มีขนสีน้ำตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำเดินทางสู่ หมู่บ้านโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำ นำท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ่น  
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน บนเรือล่องชมแม่น้ำ Loboc
  จากนั้นนำท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจำนวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่านี้จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ำตาลอ่อนในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที่มาของชื่อเนินชอคโกแลตแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสำรวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผู้นำเกาะโบโฮ ทั้งสองได้ทำการหลั่งโลหิตลงในแก้วไวน์และทำการดื่มเพื่อเป็นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
  นำท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Diamond Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองเซบู
วันที่ 4 : ชมเมืองเซบู –ป้อมปราการซานเปรโดร – กางเขนโบราณ – โบสถ์บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – เซบู – มะนิลา – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนำท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมที่คอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม  นำท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)  ซึ่งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต นำท่านชมโบสถ์ บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเซบู
16.45 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR2860 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
19.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR732ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

27,900 THB
จำนวน: