SBTVTE003 เวียดนามเหนือ สบาย...สบาย ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน (DD) *Sep-Oct*

เวียดนามเหนือ สบาย...สบาย  
ซาปา ฮาลอง ฮานอย นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน
โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า
ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้อนเมืองหลากหลาย ถนน 36 สาย 
ชมแปลงนาขั้นบันได 
ชมทัศนียภาพทะเลหมอก ยอดเขาฮัมรอง 
Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน ที่สวยที่สุดในซาปา
นั่งเรือกระจาด ชมบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาอันแสนสวยงาม
บริการ FREE WIFI บนรถ
เมนูพิเศษ!! ชาบูแซลมอล


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง

ระยะเวลา

รหัสทัวร์

สายการบิน

ราคา

(เริ่มที่)

2017-09-24

4 วัน

GTHANDD17092400

DD

11,559

2017-09-29

4 วัน

GTHANDD17092900

DD

12,559

2017-10-06

4 วัน

GTHANDD17100600

DD

12,559

2017-10-08

4 วัน

GTHANDD17100800

DD

11,559

2017-10-15

4 วัน

GTHANDD17101500

DD

11,559

โปรแกรมการเดินทาง

 

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก-ซาปา – Silver Water Fall - Night Market

04.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ Nok Airโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202

06.10 น

เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

08.20 น.

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่าน เดินทางสู่เมืองซาปาจังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้นเพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม  โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม. โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

ทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับสายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

 

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ Night Market ท่านจะได้เพลินเพลินกับสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย พร้อมชมบรรยากาศยามค่ำคืน พร้อมกับอากาศที่เย็นสบาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่

นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักซาปา 1 คืน

วันที่ 2 :

ซาปา - Cat Cat Village – ยอดเขาฮัมรอง - ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน – ทะเลสาบคืนดาบ - วัด หง๊อกเซิน- อบปิ้งถนน 36 สาย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทาง สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได  นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงามชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามาเมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดลาวไก นำชมตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน ให้ท่านได้อิสระเหลือซื้อสินค้าต่างๆที่มาจากจีน และเที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก

 

เดินทางกลับเมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม จะมีอายุครบ 1,000 ปีในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ

 

นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้  ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

 

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

พักที่

นำคณะเข้าสู่ที่พัก  MOON VIEW HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) พักที่ฮานอย 1 คืน

วันที่ 3 :

ฮานอย - เมืองนิงห์บิง – นั่งเรือกระจาด – เมืองฮาลอง - ตลาดกลางคืน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองนิงห์บิง นำท่านชมตามก๊ก (Tam Coc )หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน “กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระหว่างทางชมสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตอาคารบ้านเรือนในปัจจุบันของชาวเวียดนาม ซึ่งที่ฮาลองนี้ท่านจะได้ชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดั่งภาพวาดโดยจิตรกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็น “มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก้

 

นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พักที่

นำคณะเข้าสู่ที่พัก  ที่พัก NEWSTAR HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ฮาลอง 1 คืน

วันที่ 4 :

ฮาลองเบย์– ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย – กทม.

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมืองฮานอย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน

20.50 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3207

23.00 น.

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

11,559 THB
จำนวน: