MKRUS001 รัสเซีย ตามหาแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน *Dec*

รัสเซีย ตามหาแสงเหนือ 6 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-12-07 6 วัน MKDMETG17120700 TG 59,999
โปรแกรมการเดินทาง
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มอสโคว์
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-974
17.10 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร      เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ชานเมืองมอสโคว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : มอสโคว์ – สนามบิน – มูร์มันสค์ – คิรอฟสค์ - ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า บริการอาหารเช้า (Breakfast Box) นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ
07.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองมูมันสค์ โดยสายการบินภายในประเทศ
09.50 น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เมืองมูร์มันสค์(Murmansk) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay) โดยแหลมโคลานี้จะยื่นไปในมหาสมุทร ที่ติดกับประเทศฟินแลนด์ และนอร์เวย์ มูร์มันสค์ยังเป็นเมืองท่าที่สําคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm เปิดวันพฤหัสฯ/ศุกร์/อาทิตย์) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่น เป็นกันเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิรอฟสค์ (Kirovsk)***รถลากเลื่อนสุนัขฮัสกี้ อาจไม่สามารถให้บริการได้ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย***
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม TIRVAS KIROVSK HOTEL หรือเทียบเท่า
กลางคืน นําท่าน ชมแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) จากชานเมืองคิรอฟสค์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่ 3 : คิรอฟสค์ - มูร์มันสค์ – ตามล่าหาแสงเหนือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสัมผัสประสบการณ์สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ด้วยการ ขับขี่รถสกี(Snow Mobile) ท่องไปในทุ่งหิมะอันขาวโพลน และลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ที่ยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง,อุโมงค์ถ้ำ,เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นำท่านชม หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม ชมศูนย์สัตว์เมืองหนาว ที่มี กวางเรนเดียร์ (Reindeer) เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาวซามิ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมือง บรรยากาศเป็นกันเองแบบชาวซามิ ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์
  นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือเทียบเท่า
กลางคืน นําท่าน ชมแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) จากชานเมืองมูร์มันสค์ แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
วันที่ 4 : มูร์มันสค์ - สนามบิน – มอสโคว์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทะลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Lennin Ice Breaker Museum) ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือชนิดนี้ปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆก็มีอยู่ที่นี่มากมาย มีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ ให้ได้เลือกซื้อของกินของฝากราคาถูก เช่น ช้อคโกแลต , เหล้าวอดก้า , ไข่คาร์เวีย และมีศูนย์อาหาร บริการอาหารหลากหลาย
เย็น ไม่มีบริการอาหาร เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  นำท่านสู่ สนามบินมูร์มันสค์ (Murmansk)
19.15 น. ออกเดินทางสู่มอสโคว์ โดยสายการบินภายในประเทศ (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)
21.35 น. ถึงสนามบินมอสโคว์ เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่กรุงมอสโคว์
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : มอสโคว์ – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านไปยัง ตลาดอิซไมโลโว่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึก ของฝาก ได้แทบทุกอย่างบนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ จตุรัสแดง อันยิ่งใหญ่ และถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารเซนต์บาซิล โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอร์ดอกซ์ที่สวยงามที่สุดของมอสโคว์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สนามบินดามาเดียดาว่า เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระและบัตรโดยสาร
18.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-975
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 

59,999 THB
จำนวน: