MKRUS003 Happy Moscow 6 วัน 4 คืน TG *Nov-Dec

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย Happy Moscow 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ล่องเรือ Radisson Cruise พระราชวังเครมลิน โบสถ์เซนต์เบซิล พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ จุดชมวิวสแปโร่ว ฮิลล์ จตุรัสแดง ช้อปปิ้งถนนอาร์บัท ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองอิซไมโล

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-04 6 วัน MKDMETG171104A1 TG 36,999
2017-11-11 6 วัน MKDMETG171111A1 TG 36,999
2017-11-18 6 วัน MKDMETG171118A1 TG 36,999
2017-11-25 6 วัน MKDMETG171125A1 TG 36,999
2017-12-02 6 วัน MKDMETG171202A1 TG 36,999
2017-12-09 6 วัน MKDMETG171209A1 TG 36,999
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - มอสโคว์
07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรรณภูมิ เคาน์เตอร์ J เช็คบัตรโดยสารหมู่คณะสายการบินไทย ใช้ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ และหัวหน้าทัวร์ รอให้การต้อนรับเเละอำนวยความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารพร้อมสัมภาระของท่าน
10.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974 บินตรงสู่สนามบินโดมาเดียดาวากรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐ รัสเซีย ( มีบริการอาหารกลางวันบนเครื่อง)
17.10 น. การบินไทยนำท่านเดินทางถึง มอสโคว์โดยสวัสดิภาพ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง รอรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมอสโคว์ เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย หรืออดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ศูนย์อาหาร
  นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – มอสโคว
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) หรือเซอร์เกอเยฟโปสาด (Sergiyev Posad) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมอสโก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 ยังเป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธ์ของคนทั้งประเทศ เริ่มจากในปี ค.ศ. 1354 นักบุญเซอร์เกอเยฟโปสาด หรือเซอร์เจียส (Sergius) เดินทางมาแสวงบุญมาถึงเมืองนี้ ท่านได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุสามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ด้วยญาณสมาะ อีกทั้งในยามทหารจะออกศึก ถ้ามาขอพรก็จะชนะศึก ทำให้เป็นที่ศรัทธาอย่างมาก นำท่านเข้าชม โบสถ์โฮลี่ทรินิตี้ โบสถ์แรกของซาร์กอร์ส สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น ที่สำคัญคือมีโลงศพเงินของนักบุญเซอร์เก ที่บรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพเงินของท่าน นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์อัสสัมชัญ หอระฆัง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดได้เดินมาล้างหน้าที่บ่อน้ำนี้ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ชายตาบอดกลับมามองเห็นได้ คนที่มาเยือนโบสถ์ สามารถนำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเพื่อเป็นศิริมงคลหรือนำไปฝากญาติพี่น้อง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย เดินทางกลับมอสโคว์ นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ เดอะซาเวียร์ เป็นวิหารทรงโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย เดิมสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้า Alexander ที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือกองทัพของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศส  ต่อมาในสมัยของโจเซฟ สตาลิน เคยสั่งให้ทุบทำลายสถานที่แห่งนี้ ตามคตินิยมคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริส เยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน จนได้บูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี แห่งการสถาปนากรุงมอสโก มหาวิหารโดมทองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย นำท่านสู่ ถนนอาร์บัท (Arbat Street) ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงสุดของมอสโคว์ ที่ท่านจะหาของที่ระลึก ของฝาก และเดินเล่นชมบรรยากาศถนน
ค่ำ ไม่มีบริการอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเดินชมถนนอาร์บัท
  จากนั้นนำท่านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคำ, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์อัสสัมชัญ, ถ่ายรูปกับปืนใหญ่ยักษ์ และระฆังยักษ์พระเจ้าอีวาน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย ชมความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ยิ่งใหญ่ เดินชมย่านธุรกิจการค้าจัตุรัสแดง ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานจอมโหด ถ่ายรูปด้านนอก สุสานเลนิน อนุสรณ์สถานของผู้นำพรรคบอลเชวิค ที่ปัจจุบันล่มสลายไปกับความยิ่งใหญ่ของสหภาพโซเวียต ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ห้างหรูหราที่เปรียบได้กับแฮรอดส์แห่งมอสโคว ตัวอาคารสร้างเป็นทรงคลาสสิค ด้านในตกแต่งอย่างสวยงาม ท่านอาจจะลองชิมไอศครีมรสชาติดีของทางห้าง ( ราคา 50 รูเบิ้ล ) ก่อนนำท่านสู่ศูนย์การค้า Babylon เป็นแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย ร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปยี่ห้อต่างๆก็มีอยู่ที่นี่ และมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารหลากหลาย
ค่ำ ไม่มีบริการอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
  จากนั้นนำท่านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านสู่ ตลาดสินค้าพื้นเมือง Izmailovo ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาย่อมเยา และตัวตลาดเองก็จำลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแห่งของรัสเซีย มาไว้อยู่ในที่เดียวกัน ท่านสามารถหาของที่ระลึก ของฝาก ได้แทบทุกอย่างบนถนนสายนี้ เช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก, กล่องไม้แกะสลัก ที่ทำจากไม้เบิร์ช , หมวกขนสัตว์ ขนหมี(ขนเทียม), ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ คลุมผม (Platok), ไข่อีสเตอร์, เครื่องถม (Khokhloma), อำพัน, รองเท้าบูทรัสเซีย ที่ใส่สบายโดยไม่ต้องใส่ถุงเท้า (Valenki) ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่าน ล่องเรือ Radisson Cruise เพื่อชมความสวยงามของนครมอสโคว จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (Sparrow Hills) เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยเกือบทั้งหมด เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว ก่อนนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึกสูงระฟ้า ที่สร้างในสมัยสตาลิน (Stalin Seven Sisters)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  จากนั้นนำท่านกลับที่พัก โรงแรม MAXIMA SLAVIA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 : มอสโคว์ – สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดับประดาภายในสถานีต่างๆ ด้วยกระจกสี หินอ่อน ฯลฯ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินหนึ่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง ก่อนนำท่านสู่ วิคทอรี่ปาร์ค ที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูชัยชนะของกองทัพรัสเซีย ที่มีชัยเหนือกองทัพเยอรมันนาซี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างเป็นลานประติมากรรม อนุสาวรีย์ ลานน้ำพุ และอาคารพิพิธภัณฑ์ นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปด้านนอกโดยรอบ ใกล้กันเป็น ประตูชัย ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่เป็นชัยชนะของกองทัพรัสเซีย ที่มีชัยเหนือกองทัพฝรั่งเศส โดยการนำของนโปเลียน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านสู่สนามบินโดมาเดียดาวา
18.40 น. ออกเดินทางจากกรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975 บินตรงสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ( มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่อง )
วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
07.30 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

36,999 THB
จำนวน: