GHTVTE010 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน VJ*19-23 Oct

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 

• เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
• สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่”
• เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
• ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
• สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน 
• ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS *** 
- เฉพาะโปรแกรมนี้ เวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง- 
-ในกรณีที่จะต้องออกตั๋วภายใน กรุณาสอบถามก่อนทุกครั้ง-

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง

ระยะเวลา

รหัสทัวร์

สายการบิน

ราคา(เริ่มที่)

2017-10-19

5 วัน

G2SGNVJ17101900

VJ

19,900

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ -โบสถ์นอร์ทเทรอดาม –ที่ทำการไปรษณีย์ – ตลาดเบนถัน – ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน-โฮจิมินห์

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่    คอยให้การต้อนรับ

11.30 น.

ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ820 BKK-SGN 11.30-13.00 / น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล

13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส 

และสวนกลางเมือง ชมความสวยงามต่าง ๆ ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ นำท่าน ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส  ชมที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน       จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ 

เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปัก เป็นต้น จากนั้นนำท่านล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน  ให้ท่านได้สัมผัสความงามของ 2 ฝากฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน  เคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม

ค่ำ    

บริการ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง

 

ที่พัก  โรงแรม  LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว)  โฮจิมินห์ 1 คืน

วันที่ 2 :

ฟานเทียด - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่ – มุยเน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

ต่อมา เดินทางสู่ จังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง จังหวัดฟานเทียด เมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม และท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

เที่ยง    

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร     

บ่าย  

นำท่านชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ Red and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชึงมี ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหาร

ค่ำ    

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก โรงแรม  TIEN DAT RESORT   (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ มุยเน่ 1 คืน

วันที่ 3 :

มุยเน่ -ดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดติ๊กลาม – พระราชวังตากอากาศ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัด

เช้า    

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด  เมืองดาลัด ตั้งอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1500 เมตร ทำให้อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากทำให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จำนวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว  

เที่ยง   

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร     

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง  ท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัด ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  นำท่านเที่ยวชม วัดตึ๊กลาม  วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ ชมพระราชวังที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ในปี ค.ศ 1933 โดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ ซึ่งเป็นจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ชมห้องพักต่าง ๆ เช่น ห้องนอน / ห้องทำงาน / ห้องนั่งเล่น ที่มีการตกแต่งอย่างลงตัว ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบายพร้อมวิวที่สวยงามรอบ ๆ ตัวพระราชวังตากอากาศ จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก โรงแรม  EMPRESSION HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ ดาลัด 1 คืน

วันที่ 4 :

ดาลัด-บินภายใน- นครโฮจิมินห์ ––อุโมงค์กู๋จี- –ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ -โฮจิมินห์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และนำท่าน check out ออกจาโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด

09.40น.

ออกเดินทางสู่ นครหลวง โฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที VJ361 DLI-SGN   

10.30น.

เดินทางถึงสนามบิน ตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โฮจิมินห์ หรือนครไซ่ง่อน ศูนย์กลาง

เที่ยง   

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในระหว่างการทำสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ ง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ ต่อมานำท่านเดินทางไป ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี และ วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม

ค่ำ  

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร

 

ที่พัก โรงแรม  LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน

วันที่ 5 :

นครโฮจิมินห์–กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู่สนามบิน สุวรรณภูมิ 

11.15 น.

อำลา นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์  เที่ยวบินที่ VJ803 เดินทางถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ       

12.45  น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ

 

19,900 THB
จำนวน: