SBTVTE001 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5วัน 4คืน (VJ)*19-23Oct

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5วัน 4คืน
โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 
เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
1. สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่”
2. เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
3. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
4. สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน ***พิเศษ ! FREE WIFI ON BUS ***

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-10-19 5 วัน GTSGNVJ17101900 VJ 18,999
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์ -มุยเน่(ฟานเทียด)
09.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
11.30 น. ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่  VZ820 BKK-SGN 11.30-13.00 
13.00 น.

เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
นำท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและสวนกลางเมือง ชมความสวยงามต่าง ๆ ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ จากนั้น เดินทางสู่ จังหวัดฟานเทียดระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง จังหวัดฟานเทียด เมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม และท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก ที่พัก โรงแรม  TIEN DAT RESORT   (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ มุยเน่ 1 คืน
วันที่ 2 : มุยเน่ (ฟานเทียด) - Sand Dune-Fairly Stream – ทะเลทรายมุยเน่ – ดาลัด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม)
  นำท่านชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ Red and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชึงมี ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนั้นไปชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด  เมืองดาลัด ตั้งอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1500 เมตร ทำให้อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากทำให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จำนวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ที่พัก โรงแรม  EMPRESSION HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ ดาลัด 1 คืน
วันที่ 3 : ดาลัด - Datalla Fall Water (นั่งรถราง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดติ๊กลาม – พระราชวังตากอากาศ – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ดาลัด
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปชม  น้ำตก  Datalla Water Fall น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดา ตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก โดยท่านจะได้สนุกกับ การ  นั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง  ท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัด ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  นำท่านเที่ยวชม วัดตึ๊กลาม  วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ ชมพระราชวังที่สร้างขึ้นบนเนินเขา ในปี ค.ศ 1933 โดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ ซึ่งเป็นจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ชมห้องพักต่าง ๆ เช่น ห้องนอน / ห้องทำงาน / ห้องนั่งเล่น ที่มีการตกแต่งอย่างลงตัว ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตก สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบายพร้อมวิวที่สวยงามรอบ ๆ ตัวพระราชวังตากอากาศ จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก โรงแรม  EMPRESSION HOTEL ร(ะดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ ดาลัด 1 คืน
วันที่ 4 : ดาลัด-บินภายใน- นครโฮจิมินห์ ––อุโมงค์กู๋จี- –ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ -โฮจิมินห์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และนำท่าน check out ออกจากโรงแรม
 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด

09.40น.

ออกเดินทางสู่ นครหลวง โฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที VJ361 DLI-SGN

10.30น.

เดินทางถึงสนามบิน ตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง โฮจิมินห์ หรือนครไซ่ง่อน ศูนย์กลาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในระหว่างการทำสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ ง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์ ต่อมานำท่านเดินทางไป ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเวียดนามจากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ 
เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปัก เป็นต้น 
จากนั้นนำท่านล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน  ให้ท่านได้สัมผัสความงามของ 2 ฝากฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน  เคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม

ค่ำ บริการ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง
 

ที่พัก โรงแรม  LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่โฮจิมินห์ 1 คืน

วันที่ 5 : นครโฮจิมินห์–กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  
11.15 น. อำลา นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์  เที่ยวบินที่ VZ803  SGN-BKK เดินทางถึงสนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ
12.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ

 

18,999 THB
จำนวน: