GHTKOR018 ENJOY IN BUSAN 5 วัน 3 คืน KE*Dec

ENJOY IN BUSAN 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินโคเรียนแอร์ KE 

ชมวิวริมทะเลและทัศนียภาพของหาดซองโด บนสะพานเดินทะเล Songdo Beach & Skywalk ขึ้นกระเช้าชมวิวบนยอดเขามีรุกซาน Tongyeong Hallyeosudo Cable Car ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ อุทยานสวนริมทะเลแทจองแด สวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองปูซาน ชิม บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ร้านขึ้นชื่อของเมืองปูซาน บินหรู.....สายการบินประจำชาติเกาหลีใต้ สายการบินโคเรียนแอร์ KE

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-12-01 5 วัน G5PUSKE17120200 KE 27,900
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
21.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M (เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
วันที่ 2 : เมืองทงยัง – Tongyeong Hallyeosudo Cable Car - Dongpirang Wall Painting Village - เกาะกอเจ – จุดชมวิวแหลมกังหันลม
01.45 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทงยัง (Tongyeong) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 เมืองท่าที่สวยที่สุดของเกาหลี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชม. จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า Tongyeong Hallyeosudo Cable Car ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ มีความยาวถึง 1,975 เมตร พาท่านขึ้นสู่ยอดเขามีรุกซาน (Mireuksan) ชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของชายฝั่งและเกาะแก่งที่สวยงามของเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด HALLYEOSUDO อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีและเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเลใต้อีก 400 กว่าเกาะพร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ ความประทับใจและเต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูง (ราคารวมค่าขึ้นเคเบิ้ลแล้ว)  **หมายเหตุ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง**
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ
บ่าย จากนั้นพาท่านชม Dongpirang Wall Painting Village หมู่บ้านสีสันสดในใจกลางเมืองทงยัง ที่สมัยหนึ่งหมูบ้านแห่งนี้เกือบถูกทำลายเพื่อใช้สร้างอพาร์ทเม้นท์ แต่ทางชาวบ้านไม่ยอมและได้ช่วยกันสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพงอย่างสวยงาม ทำให้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองทงยังเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เกาะกอเจ นำท่านสู่ จุดชมวิวแหลมกังหันลม (Windy Hill) เป็นจุดชมวิวขึ้นชื่อและยังเป็นท่าเทียบเรือที่สำคัญ บริเวณแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยเนินทุ่งหญ้าสีเขียวและมีกังหันลมใหญ่ตั้งตะหง่านเป็นสัญลักษณ์ พร้อมกับท้อทะเลสีฟ้าสดใส เหมาะแก่การบันทึกภาพความประทับใจ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “แฮมูลทัง”หน้าตาคล้ายกับต้มยำทะเลบ้านเรา แต่ต่างกันที่ความเข้มข้น และความจัดจ้านซึ่งน้อยกว่าต้มยำบ้านเรามาก ภายในหม้อไฟจะมีการนำอาหารทะเลชนิดต่างๆ เช่น ปลาหมึก หอย ปู ผักชนิดต่างๆ และเห็ดเข็มทองมาต้มรวมกัน ทานกับน้ำจิ้มเกาหลี
  ที่พัก โรงแรม GEOJE  HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า,เมืองกอเจ
วันที่ 3 : ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - Songdo Beach & Skywalk – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ชายหาดแฮอึนแด
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล จากนั้นนำท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
บ่าย จากนำท่านสู่ Songdo Beach อยู่ห่างจากตัวเมืองปูซานเพียงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของชาวปูซาน ซองโด(Songdo) นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาดชายหาดนี้ถูกทำลายลงไปหลายครั้ง จากพายุที่พัดพาเอาทรายออกไปด้วย จึงมีการบรูณะใหม่พร้อมระบบที่ป้องกันภัยพายุอย่างดี พร้อมทั้งปรับปรุงทัศนียภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนกลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหลายงาน โดยเฉพาะดนตรีชายหาด จนกลายเป็นหนึ่งในชายหาดที่โรแมนติกในใจหลายๆคนไปแล้ว นำท่านชม Songdo Skywalk ให้ท่านชมวิวริมทะเลและทัศนียภาพของหาดซองโด บนสะพานเดินทะเล แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองปูซาน นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo Village ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจสำหรับคนที่แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชิญ รวมทั้งหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทำที่นี่เช่นกัน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดำวุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และรสชาติของจิมดัก ก็เป็นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็นอย่างยิ่ง
  จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอึนแด ได้ชื่อว่าเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลี  มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร ยามค่ำคืนจะมีผู้คนรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ บริเวณริมหาด อิระท่านเดินชมวิวทิวทัศน์พร้อมเก็บภาพความประทับใจในยามค่ำคืน หรือหากท่านที่ชื่นชอบชีวิต Night Life ท่านจะพบร้านอาหารและแสงสียามค่ำคืนที่ไม่เงียบเหงาแน่นอน
  ที่พัก  PUSAN TOURIST HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า,เมืองพูซาน
วันที่ 4 : ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Cosmetic Shop - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านสู่ น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free อิสระเลือกชมและช็อปสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
บ่าย นำท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรือให้อาหารฝูงนกพิราบที่มีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมืองในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 49 เมตร จากนั้นนำท่านชม หอคอยปูซาน (ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) ตั้งอยู่บนยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้กระทั่งเกาะซึชิมะ ของญี่ปุ่นได้ จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดัง จากนั้นนำท่านชม Nampodong Streetหรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้ง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF Street เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือ Busan International Film Festival (BIFF) ที่รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย จากนั้นนำท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ  ตลาดชากัลชิเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปูซาน บรรยากาศคึกคักของผู้คนที่มาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารทะเลทั้งแบบสดและแบบแห้งจากร้านแผงลอยขนาดเล็กที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนนตลอดแนวชายฝั่ง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย @ OASE Seafood Buffet ร้านดังขึ้นชื่อของเมืองปูซาน
  ที่พัก PUSAN TOURIST HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า,เมืองพูซาน
วันที่ 5 : ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – อุทยานสวนริมทะเลแทจองแด - Lotte Outlet – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย จากนั้นพาท่านชม อุทยานสวนริมทะเลแทจองแด เป็นสวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่บนเกาะยงโด และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองปูซาน มีจุดน่าสนใจให้เที่ยวหลายอย่าง โดยเฉพาะหน้าผาหิน และชายหาดหินมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน และหน้าผาหิน ที่จะสูงสุดมีจุดชมวิวที่ความสูง 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะ จึงเป็นที่ออกกำลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว เป็นที่ปิคนิคของชาวเมืองปูซานด้วย (ราคารวมบัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแล้ว)
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “Pork Cutlet” อาหารเนื้อหมูทอด ที่ราดด้วยซอสพริกสีแดงเข้มที่ทำจากพืชสมุนไพรในเอเชีย
บ่าย จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนำมาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ ได้เวลาสมควรพาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน
20.50 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
00.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

27,900 THB
จำนวน: