GHTPHI004 ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก Underground River 4 วัน 2 คืน PR*Nov-Dec

ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก Underground River 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ PR

• โปรแกรมสุดคุ้ม ชมความงามทางธรรมชาติ และ อารยธรรม แดนตากาล็อก ชื่อดังของโลก
• เที่ยวเกาะปาลาวัน เกาะที่ติดอันดับความสวยงามของโลก
• ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก แม่น้ำใต้ดิน Underground River
• ดื่มดำชมความงามหาดทรายขาวและน้ำทะเลอันใสสะอาดบริเวณเกาะ
• ชม Crocodile Farm บ้านหลังใหญ่ของเหล่าจระเข้ พร้อมศึกษาเส้นทางธรรมชาติพบกับสัตว์ป่า

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-11-02 4 วัน G5PPSPR171102P1 PR 22,900
2017-11-09 4 วัน G5PPSPR171109P1 PR 22,900
2017-11-16 4 วัน G5PPSPR171116P1 PR 22,900
2017-11-23 4 วัน G5PPSPR171123P1 PR 22,900
2017-11-30 4 วัน G5PPSPR171130P1 PR 22,900
2017-12-07 4 วัน G5PPSPR171207P1 PR 22,900
2017-12-14 4 วัน G5PPSPR171214P1 PR 22,900
2017-12-21 4 วัน G5PPSPR171221P1 PR 22,900
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มะนิลา
20.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
22.50 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (Philippines Airlines) เที่ยวบินที่ PR733
วันที่ 2 : มะนิลา – เปอร์โต ปริ้นเซซ่า – เกาะปาตัน – เกาลูลี่ – เกาะคาวลี่ - ทำกิจกรรมบนเกาะ
03.15 น. เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
06.50 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะปาลาวัน เมืองเปอร์โตปริ้นเซซ่า โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)เที่ยวบินที่ PR2781 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
08.10 น. เดินทางถึงเมืองเปอร์โตปริ้นเซซ่า เกาะปาลาวัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหาดทรายขาวที่งดงาม อีกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติได้สมบูรณ์มากที่สุด และเป็นหนึ่งในจุดหมายของที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเที่ยวชมแม่น้ำใต้ดิน ซึ่งระบุเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งใหม่ ของฟิลิปปินส์
เช้า บริการอาหารเช้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอ่าวฮอนด้า หรือ Honda bay นำท่านดำน้ำบนเกาะต่างๆเช่นเกาะปาตัน เกาะลูลี่ และเกาะคาวลี่เป็นต้น โดยเกาะแรกจะนำท่านเดินทางไปยังเกาะปาตัน ซึ่งเป็นเกาะที่เงียบสงบ สวยงาม ห่างจากเกาะปาราวันไปไม่ไกลมาก (เตรียมชุดสำหรับว่ายน้ำด้วย สำหรับท่านที่ต้องการจะลงน้ำ) โดยนั่งเรือโดยสารประมาณ 30 นาที ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนหรือว่ายน้ำ ชมปลา สัมผัสน้ำทะเลอันใสสะอาด สวยงาม หรือเล่นกิจกรรมทางน้ำ อาทิเช่น บานาน่าโบท พาราชูท ดำน้ำดูปลาต่างๆ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) โดยเกาะนี้ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จักมากนัก ซึ่งทำให้ได้รับบรรยากาศแบบความเป็นส่วนตัวมาก หลังจากนั้นนำท่านไปยังเกาะลูลี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำแบบสน็อกเกิลลิ่งและพักผ่อนบนชาดหาด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปยังเกาะคาวลี่ ซึ่งเป็นอีกจุดดำน้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการดำน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เกาะเปอร์โตปริ้นเซซ่า นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก  Asturias Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เปอร์โตปริ้นเซซ่า – แม่น้ำใต้ดิน(Underground river) - ฟาร์มจระเข้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินเปอร์โต-ปริ้นเซซ่า (Puerto - Princesa Subterranean River National Park ) หรือที่เรียกว่า Underground river เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี ค.ศ. 1992 และได้รับการจัดเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1999  ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซนต์พอลทางตอนเหนือของเกาะปาลาวันถือเป็นแม่น้ำใต้ดินที่มีความยาวที่สุดในโลก ประมาณ 8.2 กิโลเมตร ลอดผ่านถ้ำหินปูนของเทือกเขาเซนต์พอลที่มีอายุกำเนิดมานานกว่า 20 ล้านปี ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ โดยในภายในถ้ำจะประกอบด้วยหินงอกหินย้อยต่าง ๆ นำท่านนั่งเรือลอดเข้าไปภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในถ้ำ ชมความงามของเหล่าบรรดาหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เปอร์โต ปรินเซซาร์ หลังจากนั้นนำท่านชม ฟาร์มจระเข้ (Crocodile Farm) สถานที่ที่ท่านสามารถพบจระเข้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเส้นทางธรรมชาติกับสัตว์ป่านานาชนิด อาทิเช่น หมีขอตัวเล็กน่ารัก ฝูงนกแก้วสีเขียวสดใส อาศัยอยู่ในธรรมชาติที่รอให้ท่านมาสัมผัส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก  Asturias Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 : ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคาทอลิก - Plaza Cuartel – Mitra’s Ranch – ร้านขนม Baker’s Hill – มะนิลา – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  จากนั้นเดินทางสู่มหาวิหารแห่งความศรัทธาของชาวเมืองเปอร์โต ปรินเซซาร์  Immaculate Concepcion Cathedral ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวคาทอลิกและตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเมือง ถือได้ว่าเป็นอาคารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาที่สุดในเมืองนี้ โดยเป็นสถาปัตยกรรมที่ทาด้วยสีฟ้าทั้งอาคาร ด้วยความสำคัญของโบสถ์และความศรัทธาของชาวคาทอลิกอันยาวนานที่มีต่อโบสถ์แห่งนี้ จึงมีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งโดยชาวเมืองในปี ค.ศ.1961 จากนั้นนำท่านเดินชมทัศนียภาพของลานประวัติศาสตร์ Plaza Cuartel ป้อมปราการเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวของทหารอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระหว่างที่มีการปะทะกับกองทัพญี่ปุ่น โดยจะมีอนุสรณ์สถานตั้งตระหง่านตรงกลางลานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้อันร่มรื่น อนุสรณ์สถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย Don Schloat ทหารผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงเรื่องราวในอดีต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นพาท่านชม Mitra's Ranch สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมือง เปอร์โต ปรินเซซ่าร์ แห่งนี้ ท่านสามารถชมวิวแบบพาโนราม่า อันสวยงามของเมืองเปอร์โต ปรินเซซาร์ จากนั้นพาท่านชม Baker's Hill ร้านขนมชื่อดังของเมือง เปอร์โต ปรินเซซ่าร์ ที่นี้มีเค้กและขนมปังอบมากมายให้ได้ชิม
15.10 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR2786 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินนินอย อาเกียโน่ (Ninoy Aquino International Airport) จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
19.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR732ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

22,900 THB
จำนวน: