GHTVTE012 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ (ฟาซีปัน) 4 วัน 3 คืน (DD)*20-23 Oct

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ (ฟาซีปัน) 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน นกแอร์ (DD)

•พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
•พิเศษพักเมือง ซาปา 2 คืน 
•มีบริการ Free WiFi บนรถ 

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่)
2017-10-20 4 วัน G2HANDD171020F1 DD 16,900
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพ-ฮานอย-ซาปา-น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall) -ตลาดเมืองซาปา ( Love market )-ซาปา
03.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Nok Airโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
06.10 น ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3202
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(Buffet Sen )
  นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปาซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
  ในจากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์(Silver Waterfall)เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกลมีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น สายน้ำไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจ พร้อมภาพที่ระลึกบริเวณสะพานชมวิวให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก
ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก  SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพักซาปา 1 คืน
วันที่ 2 : ซาปา-ยอดเขาฮัมรอง - Cat Cat Village - ฟานซีปัน-ซาปา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทาง สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได  จากนั้นท่านสู่ฟานซีปันท่ามกลางมวลเมฆที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ 
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพักซาปา 1 คืน
วันที่ 3 : ซาปา-ฮานอย-นิงห์บิงห์
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย
  เดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ถึงเมืองฮานอย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ มีพื้นที่ที่เป็นที่ชุ่มน้ำ ในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาล จนพื้นที่นั้นถูกเรียกว่า “ อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน หรือ ฮาลองบก(Tan Sinh The Bamboo Shop , Viet Hoa Jewelry Shop อิสระช้อปปิ้ง ระหว่างการเดินทาง
 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก  ที่พักโรงแรมYEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่นิงห์บิงห์  1 คืน
วันที่ 4 : นิงห์บิงห์-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย - กรุงเทพ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านล่องเรือพาย ล่องไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางไปชมถ้ำต่างๆจะผ่านนาข้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งสองข้างทาง จากนั้นนำท่านชม ถ้ำตำก๊อก เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่ราวกับภาพวาด
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฮานอย
บ่าย    ถึงเมืองฮานอย จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมือง ฮานอย  นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
20.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3207
23.00 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

16,900 THB
จำนวน: