SBTTPE004 Charter flight : Exclusive Countdown 2018 @Taipei Marriott 5 วัน 3 คืน (CI)*Dec

Charter flight : Exclusive Countdown 2018 
@Taipei Marriott 5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI)

ไฮไลท์...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า
1. พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว พร้อมรับสิทธิพิเศษ คูปอง ชั้น Rooftop ของโรงแรม Marriott Taipei เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการ Countdown 2018 และชมการแสดงพลุ แสง สี เสียง อันตระการตา ของตึกไทเป 101 ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
3. เพลิดเพลินกับสวนสนุก Window on China Theme Park
4. ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฝงเจี่ย ถนนคนเดินของกินแสนอร่อย เดินช้อปปิ้งยามค่ำคืนตลาดกลางคืนซื่อหลิน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตลาดซีเหมินติง
5. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2017-12-29 5 วัน GTTPECI171230E1 CI 31,911
2017-12-29 5 วัน GTTPECI171230V1 CI 35,911
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
23.55 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CI) (รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg)ประตู 9 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินและชำระค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเอง
วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดจงไถฉานซื่อ - ไถจง - ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
03.30 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดย สายการบิน CHINA AIRLINES (รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ CI2834 (มีอาหารบริการบนเครื่อง) **สำหรับ Business Class เฉพาะที่นั่งบนเครื่องขาไปและกลับเท่านั้น อาหารเมนูปกติและไม่สามารถเข้าเลานจ์ได้
08.05 น. ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง (Mcdonald’s) จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญดอลล่าไต้หวัน จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระโพธิสัตว์ ณ วัดจงไถฉาน วัดแห่งนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องและได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจงเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก TEMPUS HOTEL TAICHUNG
(http://www.tempus.com.tw/)  TEL : +886-4-2326-8008
No. 689, Sec. 2, Taiwan Boulevard, Xitun Dist., Taichung City, 407 Taiwan
วันที่ 3 : ไถจง - ไทเป - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ซีเหมินติง - Countdown New Year 2018 @Rooftop Marriott Taipei
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านแวะชม เครื่องสำอาง COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังของไต้หวัน มากมายหลายแบรนด์ ที่ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากแก่คนทางบ้านได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKAO (เมนูสุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว นำท่านอัพเดทแฟชั่น และการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน หลังจากนั้นนำท่านได้ ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง หรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ... เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก MARRIOTT TAIPEI HOTEL
(http://www.taipeimarriott.com.tw/) Tel : +886-2-8502-9999
No. 199 Lequn 2nd Road (intersection with Jinye 4th Road), ZhongShan District,
  ***สิทธิพิเศษ Exclusive coupon ชั้น Rooftop ชมวิวเมืองไทเป แบบ 360 องศา อีกทั้งบริการเครื่องดื่มฟรีไม่อั้น ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศการเค้าท์ดาวน์ พร้อมชมการแสดงพลุ แสง สี เสียงของตึกไทเป 101 สถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดเคาท์ดาวน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก***
วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium Shop - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมี การใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียน เตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ อาหารทะเลไตล์ไต้หวัน) 
นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด (ขนมพายสับปะรด, ป๊อปคอร์น, เห็ดทอด เป็นต้น) นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน นำท่านแวะช้อปปิ้งร้าน Germanium ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium ที่มีคุณสมบัติ ทำให้เลือดลมเดินดีขึ้น เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า และคลาย ความเครียด รวมถึงปะการังแดง เป็นอัญมณีล้ำค่าที่สุดในโลกซึ่งมีอยู่ไม่กี่ที่
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก MONARCH PLAZA HOTEL 
( http://www.monarch-hotels.com.tw/) Tel : +886-3-316-9900
No.300, Sec. 1, Zhuangjing Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan
วันที่ 5 : ไทเป - วัดหลงซันซื่อ - เถาหยวน - Mitsui Outlet - สวนสนุก Window on China Theme Park - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม วัดหลงซันซื่อ ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว วัดแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองเถาหยวน หลังจากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET เป็น Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดในไต้หวัน มีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย อาทิ Skechers, Onitsuka tiger, Asics, Nike, New balance, Fitflop, Uniqlo, Snidel, Rayban, Issey Miyake
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
นำท่านได้เพลิดเพลินกับ สวนสนุก Window on China Theme Park แบ่งออกเป็น 5 โซน โซนแรกจะเป็นเมืองจำลองให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศเมืองจำลองต่างๆ, โซนที่สอง เป็นสวนสนุกให้ท่านได้สัมผัสเครื่องเล่นชนิดต่างๆ, โซนที่สาม เป็นสวนน้ำ ให้ท่านได้ชุ่มฉ่ำและคลายร้อน, โซนที่สี่ เป็นการแสดงโชว์ตัวการ์ตูนต่างๆ และโซนที่ห้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหาของทานเล่น และเลือกสรรค์ของที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
23.40 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINA AIRLINES (รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 Kg) เที่ยวบินที่ CI2833 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
02.30+1 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

31,911 THB
จำนวน: