SBTVTE010 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 3วัน 2คืน (QR) **JAN-APR

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน กาต้าร์แอร์เวย์ส (QR) 

ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า 
1.เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย
2. ชมทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
3. เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน
4. ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา “ฟานซิปัน”
5. พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (Buffet Sen)
6. อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย
7. มีบริการ Free WiFi บนรถ

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2018-01-26 3 วัน GTHANQR180126F3 QR 12,991
2018-02-02 3 วัน GTHANQR180202F3 QR 12,991
2018-02-23 3 วัน GTHANQR180223F3 QR 12,991
2018-03-02 3 วัน GTHANQR180302F3 QR 12,991
2018-03-16 3 วัน GTHANQR180316F3 QR 12,991
2018-03-23 3 วัน GTHANQR180323F3 QR 12,991
2018-03-30 3 วัน GTHANQR180330F3 QR 12,991
2018-04-06 3 วัน GTHANQR180406F3 QR 14,900
2018-04-13 3 วัน GTHANQR180413A1 QR 15,900
2018-04-13 3 วัน GTHANQR180413A2 QR 15,900
2018-04-14 3 วัน GTHANQR180414A1 QR 15,900
2018-04-14 3 วัน GTHANQR180414A2 QR 15,900
2018-04-15 3 วัน GTHANQR180415A1 QR 15,900
2018-04-15 3 วัน GTHANQR180415A2 QR 15,900
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย
11.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ     
14.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ QR 834
16.15 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  จากนั้นนำชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้  สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
จากนั้นนำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่    นำคณะเข้าสู่ที่พัก MOON VIEW  HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเที่ยมเท่า พักที่ฮานอย 1 คืน
วันที่ 2 : ฮานอย – ลาวไก – ซาปา – Fansipan – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา - ซาปา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ดปรับอากาศ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
  ในช่วงบ่ายนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปัน (Fansipan) สูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและ ในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุด หมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
 (นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
  ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา (Love market) ชมสินค้าท้องถิ่น และ ชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมา 
รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก
พักที่ นำคณะเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY SAPA  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักซาปา 1 คืน
วันที่ 3 : เมืองซาปา – ฮานอย – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ( BUFFET SEN )
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
17.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 835
19.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

12,991 THB
จำนวน: