พม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด (DD) **JAN-MAR

เที่ยวพม่า สุดเพลิน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ 5 วัด
โดยสายการบินนกแอร์ (DD) 

ไฮไลท์...สบายกระเป๋า...

  • ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว 
  • สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 
  • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 
  • ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว 
  • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ 
  • ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต 
  • อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 
  • เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
กำหนดการเดินทาง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2018-01-16 1 วัน GTRGNDD180116A1 DD 4,994
2018-01-17 1 วัน GTRGNDD180117A1 DD 4,994
2018-01-18 1 วัน GTRGNDD180118A1 DD 4,994
2018-01-19 1 วัน GTRGNDD180119A1 DD 4,994
2018-01-20 1 วัน GTRGNDD180120A1 DD 5,494
2018-01-23 1 วัน GTRGNDD180123A1 DD 4,994
2018-01-24 1 วัน GTRGNDD180124A1 DD 4,994
2018-01-24 1 วัน GTRGNDD180124A2 DD 4,994
2018-01-25 1 วัน GTRGNDD180125A1 DD 4,994
2018-01-26 1 วัน GTRGNDD180126A1 DD 4,994
2018-01-26 1 วัน GTRGNDD180126A2 DD 4,994
2018-01-27 1 วัน GTRGNDD180127A1 DD 5,494
2018-01-28 1 วัน GTRGNDD180128A1 DD 5,494
2018-01-29 1 วัน GTRGNDD180129A1 DD 4,994
2018-01-30 1 วัน GTRGNDD180130A1 DD 4,994
2018-01-31 1 วัน GTRGNDD180131A1 DD 4,994
2018-02-01 1 วัน GTRGNDD180201A1 DD 4,994
2018-02-02 1 วัน GTRGNDD180202A1 DD 4,994
2018-02-03 1 วัน GTRGNDD180203A1 DD 5,494
2018-02-04 1 วัน GTRGNDD180204A1 DD 5,494
2018-02-07 1 วัน GTRGNDD180207A1 DD 4,994
2018-02-08 1 วัน GTRGNDD180208A1 DD 4,994
2018-02-09 1 วัน GTRGNDD180209A1 DD 4,994
2018-02-10 1 วัน GTRGNDD180210A1 DD 5,494
2018-02-11 1 วัน GTRGNDD180211A1 DD 5,494
2018-02-14 1 วัน GTRGNDD180214A1 DD 4,994
2018-02-15 1 วัน GTRGNDD180215A1 DD 4,994
2018-02-16 1 วัน GTRGNDD180216A1 DD 4,994
2018-02-17 1 วัน GTRGNDD180217A1 DD 5,494
2018-02-18 1 วัน GTRGNDD180218A1 DD 5,494
2018-02-21 1 วัน GTRGNDD180221A1 DD 4,994
2018-02-22 1 วัน GTRGNDD180222A1 DD 4,994
2018-02-23 1 วัน GTRGNDD180223A1 DD 4,994
2018-02-24 1 วัน GTRGNDD180224A1 DD 5,494
2018-02-25 1 วัน GTRGNDD180225A1 DD 5,494
2018-02-28 1 วัน GTRGNDD180228A1 DD 4,994
2018-03-01 1 วัน GTRGNDD180301A1 DD 5,494
2018-03-02 1 วัน GTRGNDD180302A1 DD 4,994
2018-03-03 1 วัน GTRGNDD180303A1 DD 5,494
2018-03-04 1 วัน GTRGNDD180304A1 DD 5,494
2018-03-07 1 วัน GTRGNDD180307A1 DD 4,994
2018-03-08 1 วัน GTRGNDD180308A1 DD 4,994
2018-03-09 1 วัน GTRGNDD180309A1 DD 4,994
2018-03-10 1 วัน GTRGNDD180310A1 DD 5,494
2018-03-11 1 วัน GTRGNDD180311A1 DD 5,494
2018-03-14 1 วัน GTRGNDD180314A1 DD 4,994
2018-03-15 1 วัน GTRGNDD180315A1 DD 4,994
2018-03-16 1 วัน GTRGNDD180316A1 DD 4,994
2018-03-17 1 วัน GTRGNDD180317A1 DD 5,494
2018-03-18 1 วัน GTRGNDD180318A1 DD 5,494
2018-03-21 1 วัน GTRGNDD180321A1 DD 4,994
2018-03-22 1 วัน GTRGNDD180322A1 DD 4,994
2018-03-23 1 วัน GTRGNDD180323A1 DD 4,994
2018-03-24 1 วัน GTRGNDD180324A1 DD 5,494
2018-03-25 1 วัน GTRGNDD180325A1 DD 5,494
2018-03-28 1 วัน GTRGNDD180328A1 DD 4,994
2018-03-29 1 วัน GTRGNDD180329A1 DD 4,994
2018-03-30 1 วัน GTRGNDD180330A1 DD 4,994
2018-03-31 1 วัน GTRGNDD180331A1 DD 5,494
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - วัดพระเขี้ยวแก้ว - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - เจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - พระงาทัตยี - ตลาดสก๊อต - ดอนเมือง
04.00 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
07.15 น.

นำท่านขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้วที่นี่ ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง เป็นหนึ่งในวัดที่ต้องไปสักการะเมื่อมาเยือนย่างกุ้ง ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงข้างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม 
หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า  ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
  หลังจากนั้น นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ “เทพทันใจ” ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
  วิธีการสักการะเทพทันใจ นำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนำเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
  นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์)
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 4,994 THB
จำนวน: