SBTHKG002 COUNTDOWN 2018 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน (EK)*JAN-MAR

COUNTDOWN 2018 ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
โดยสายการบิน Emirate Airline (EK) 

ไฮไลท์ ทัวร์ ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 
1. ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
2. พร้อมชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
3. มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ สินค้าก๊อปปี้..!!!!
4. ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง.. วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
5. อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิ ถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น
6. เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่
7. พิเศษ!! เป่าฮื้อ+ไวด์แดง

กำหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2018-01-19 3 วัน GTHKGEK180119C1 EK 9,991
2018-01-20 3 วัน GTHKGEK180120C1 EK 9,991
2018-02-02 3 วัน GTHKGEK180202C1 EK 9,991
2018-02-09 3 วัน GTHKGEK180209C1 EK 9,991
2018-03-02 3 วัน GTHKGEK180302C1 EK 10,991
2018-03-03 3 วัน GTHKGEK180303C1 EK 10,991
2018-03-09 3 วัน GTHKGEK180309C1 EK 10,991
2018-03-10 3 วัน GTHKGEK180310C1 EK 10,991
2018-03-16 3 วัน GTHKGEK180316C1 EK 10,991
2018-03-23 3 วัน GTHKGEK180323C1 EK 10,991
2018-03-24 3 วัน GTHKGEK180324C1 EK 10,991
2018-03-30 3 วัน GTHKGEK180330C1 EK 10,991
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่
10.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
13.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
  *ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้*
17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B สนามบินตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จูไห่โดยเรือเฟอร์รี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันที่เดินทาง)... ผ่านด่านจู่โจว  ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร)   ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ 50-60นาที  เมืองจูไห่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่”  ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ    BOX SET
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Jinjiang Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 : จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อย  เดินทางผ่านชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย...จากนั้นชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ที่มีชื่อเรียกว่า “หวีหนี่” รูปปั้นสาวงามกลางทะเลสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีนรวมทั้งให้บริการนวดฝ่าเท้าและนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ อาทิเช่น ผ้าไหม ใบชา หยกฯลฯ เพื่อฝากคนที่ท่านรัก...จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน ...  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น  โดยรถโค้ชใช้เวลาในการเดินประมาณ 3 ชั่วโมง  “เมืองเซินเจิ้น” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย...จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนม ชื่อดังมากมายอาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ...นำท่านชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก" เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์(มลพิษ)ในป่าโกงกาง ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องค์ประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง  การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์  ไฟ  เครื่องเปล่งแสง  ม่านน้ำ  ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า600ชนิด  เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก โชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 : เซินเจิ้น-ฮ่องกง–รีพลัสเบย์-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ประมาณ 09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง  นำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม  ณ หาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม  และขอพรจากเทพเจ้าองค์อื่นๆ ด้วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ำรวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก ให้สมหวังในรัก ขอพรได้จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง ถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ!!และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย…จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ OceanTerminalและ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
เย็น รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
21.15 น.   
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

9,991 THB
จำนวน: