SBTRGN017 พม่า อินฟินิตี้ อินเล มัณฑะเลย์ อินเล 4วัน 3คืน (บินภายใน) (PG) **FEB-MAR

พม่า อินฟินิตี้ อินเล มัณฑะเลย์ อินเล 4วัน 3คืน (บินภายใน)
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 

1.ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
2.ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก “พระเวรสนาเจดีย์”
3.ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต
4.ล่องเรือชมความงดงามราวภาพวาดของทะเลสาลอินเลที่ถูกล้อมรอบด้วยทิวเขา
5.สักการะ พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี
6.บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ
7.พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง
 
วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
2018-03-01 4 วัน GTMDLPG180301A1 PG 24,991
2018-03-08 4 วัน GTMDLPG180308A1 PG 21,991
2018-03-22 4 วัน GTMDLPG180322A1 PG 21,991
2018-03-29 4 วัน GTMDLPG180329A1 PG 21,991
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์– เจดีย์หยก –พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์–วัดกุโสดอ
09.30 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4เคาน์เตอร์ F
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กับท่าน
12.00 น. ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG709
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.20 น. เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ระหว่างทางนำท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ (WeirawsanaZedi)เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพื้นสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทำให้องค์พระเจดีย์หยกสูงกว่า 20 เมตร ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่นหยก กับก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้านบาท)  เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งนำท่านชมพระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์(Golden Palace Monastry)พระตำหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆวิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคาบานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตำหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตำหนักนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริงนำท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000พระธรรมขันธ์
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
พักที่     VICTORIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 2 : มัณฑะเลย์–เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วัดพองดออู (พระบัวเข็ม) – วัดงาเพจอง – ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเมืองพุกาม เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ(อินเล)
ออกเดินทางสู่เมืองอินเล (เฮโฮ)โดยสายการบิน ......
เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ (Heho) จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน(Shan State) นั่งรถจากสนามบินไปราว 1 ชั่วโมงครึ่งจากนั้นนั่งเรือเพื่อไปชมทะเลสาบอินเล (Inle Lake)มีพื้นที 158 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 878 เมตรความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 32 กิโลเมตร กว้าง 5 กิโลเมตร โดยเกิดจากลำธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ำไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น้ำสาละวินรอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่งชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านการสร้างบ้านบนทะเลสาบ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา การปลูกผัก ปลูกมะเขือเทศลอยน้ำ
กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมวัดพองดออูสร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต นำท่านสักการะ พระบัวเข็มพระพุทธรูป 5 องค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม.แต่ปัจจุบันชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบันพระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่าถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเลย์ จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำเส้นใยบัวมาทอเป็นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปีจากนั้นนำท่านไปชมวัดงาเพจองเป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดงนำท่านไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหมผ้าฝ้าย ลวดลายต่างๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน
เย็น    

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

พักที่     โรงแรม ROYAL NADI RESORT หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 3 : อินเล – วัดชเวยันเป – มัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดพระหินอ่อน – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นั่งรถไปยังสนามบินเฮโฮ ราว 1 ชั่วโมงครึ่งระหว่างเดินทางผ่านเมือง ยอง ชเว (ระยะทาง 35 กม.) นำท่านชม วัดชเวยันเปซึ่งแปลว่า สมปรารถนาสร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี ก่อนนี้ปิดทองทั้งหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแต่ก็ยังเหลือพอให้เห็นบ้างบางส่วน มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทั้งบานประตูและบนหลังคา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบนั้น
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ(อินเล) เพื่อเดินทางไปยังสนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน ......
  ถึงมัณฑะเลย์ นำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจำนวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ำรอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จำลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมาชมวัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมากซึ้งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาMandalay Hillตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
พักที่     VICTORIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 4 : มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – วัดมหากันดายงค์– กรุงเทพฯ
เช้าตรู่    นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปีเป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปีพ.ศ. 2400 จากนั้นนำท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขาและริมฝั่งแม่น้ำ ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon)นำท่านร่วมทำบุญถวายปัจจัย ณวัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูป เดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG710
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

21,991 THB
จำนวน: