แพ็กเกจสุดหรู กรุงเทพ 2 วัน 1 คืน ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม “WE-Hilton, Smile vacation”

  • QEBKK-WE002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจสุดหรู กรุงเทพ 2 วัน 1 คืน ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม “WE-Hilton, Smile vacation”

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 3,190

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

 

Millennium Hilton Bangkok

อัตราค่าบริการเริ่มต้น  (บาท/ท่าน) 

Deluxe River View
(พักห้องล่ะ 2 ท่าน)

3,190 บาท

 

Hilton Sukhumvit

อัตราค่าบริการเริ่มต้น  (บาท/ท่าน)

Deluxe River View
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

3,190 บาท

 

Conrad Bangkok

อัตราค่าบริการเริ่มต้น  (บาท/ท่าน)

Premium Room
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

3,690 บาท

 

 Waldorf Astoria Bangkok

อัตราค่าบริการเริ่มต้น  (บาท/ท่าน)

Deluxe Room
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

6,190 บาท

 

Optional Tour

1.   รถตู้ส่วนตัว รับส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ โรงแรม (ราคารถเหมา)

1,000 บาท / เที่ยว / คัน
(จำกัด 1 คัน ไม่เกิน 8 ท่าน)

2.   บัตรล่องเรือ เมอริเดียน ครูซ รอบ Dinner (Meridian Cruise)

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง (20.00-22.00)
**จองได้ตั้งแต่  1มี.ค. – 31 มี.ค. 2564**
**เดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2564**

599 บาท / ท่าน

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข


เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น  อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวันเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
3. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง หรือคืนเงิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่ารถรับส่งสนามบินหรือจากที่อื่นๆ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4. ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากแพคเกจ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการรบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 

การจอง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 

การยกเลิก
1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี