• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ ONE DAY TRIP กระบี่ เกาะพีพี + เกาะไผ่

  • WTKBV-PK006
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ ONE DAY TRIP กระบี่ เกาะพีพี + เกาะไผ่

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 950

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

  วันเดย์ทัวร์   

  กระบี่ – หมู่เกาะพีพี – ชมอ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – ดำน้ำชมปะการัง - เกาะพีพีดอน - อ่าวรันตี- เกาะไผ่

  07.00-08.30 น.

   รถรับนักท่องจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ 

  เวลารับจากโรงแรม - ท่าเรือ

  ในเมืองกระบี่   รับ 07.45 น - 08.00 น. 
  อ่าวนาง รับ 08.00 น. - 09.00 น
  ทับแขก รับ 07.45 น - 08.00 น  
  ( ชาท 150 บาท / ท่าน )
  คลองม่วง รับ 07.45 น - 08.00 น 
  (ชาท 150 บาท / ท่าน)

  09.00 น.  นำท่านขึ้น  (เรือ SPEED BOATแบบจอย )ปลอดภัย ด้วยเสื้อชูชีพ และไกด์จะอธิบายรายละเอียดต่างๆค่ะออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่เกาะพีพีใช้เวลาประมาณ 45 นาที
  09.45 น.  เที่ยวรอบเกาะพีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้นนำท่านชมอ่าวปิเละ ชมทะเลใน น้ำทะเลสีเขียวมรต ถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม
  กลางวัน  รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 1 )
  14.00 น.  พาท่านเดินทางสู่อ่าวลิง  ดำน้ำดูประการัง ซึ่งเป็นแนวประการังที่สมบูรณ์
  15.00 น.  นำท่าน สู่เกาะไม้ไผ่ ดำน้ำดูประการัง
   17.00 น.  เดินทางกลับยังท่าเรือ  และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ   
  หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

   

  อัตราค่าบริการ

   

  ผู้ใหญ่

  เด็ก 5-11 ปี

  รับส่งฟรี ในเมือง อ่าวนาง

  1,200.-

  1,000.-

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

  อัตราค่าบริการรวม :

  1. รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือในวันดำน้ำ รับส่งฟรี ในเมือง อ่าวนาง บางโรงแรมมีค่าชาร์ทเพิ่ม ตามตำแหน่งที่ห่างไกล โปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนจอง) 
  2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
  3. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ 
  4. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์
  5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น
  6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
  7.  

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

  1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  4. ค่าทิปมัคคุเทศน์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

   

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

   

  การยกเลิกการเดินทาง

  1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี