• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

  • GOGBR-PK001
  • แพ็กเกจ : อังกฤษ
  • เส้นทาง : อังกฤษ ลอนดอน
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย :

  • ไฮไลท์ :

   บริการรับยื่นวีซ่าอังกฤษ

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 9,900

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 45 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

  บริการรับยื่นวีซ่า อังกฤษ
  วีซ่า อังกฤษ ประเภทท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยียนชั่วคราว (Standard Visitor Visa)
  เป็นวีซ่าที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน หรือการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อน หรือญาติ ที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาที่ไม่ยาวนานมากนัก

  ระยะเวลาดำเนินการ : 
  - ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าประมาณ 7-10 วันทำการ
  หมายเหตุ ผู้เดินทางทุกคน ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
  **ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นวีซ่า อังกฤษ ให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าทำงานหรือวีซ่าคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
  ***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

   

  ค่าบริการวีซ่า :  9,900 บาท
  (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการรวม
  1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและจองคิวในการยื่นเอกสารขอวีซ่า (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
  2. ค่าบริการของทางบริษัท
  3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
  4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
  5. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

  อัตราค่าบริการไม่รวม
  1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%