แพ็กเกจ ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

  • WTCNX-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : เชียงใหม่
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ตามรอยศาสตร์พระราชา ณ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 3,599

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY 1 เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ชุมชนบ้านไร่กองขิง- One Nimman
......... น. รับคณะที่สนามบิน / สถานีขนส่ง (เชียงใหม่)  นำท่านขึ้นรถเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ หรือ วัดสุวรรณบรรพต  ตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ที่นี่เป็นที่ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ที่สวยงามในมุมสูงได้อีกจุดหนึ่ง
  **วิธีขอพรจากองค์หลวงพ่อทันใจ (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล)**
จุดธูป 3 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถา “โอม นะโมพุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ แล้วตามด้วยชื่อ ............ แล้วตามด้วยเรื่องที่ต้องการขอให้ละเอียด แล้วบอกองค์หลวงพ่อทันใจขอให้สิ่งที่ขอสำเร็จโดยด่วน เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะนำมะลิจำนวน ..... (50 พวงขึ้นไป) มาถวายแก่ท่าน” *ข้อแนะนำควรขอในสิ่งที่เป็นพื้นฐานของความเป็นไปได้*

 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่1)
 13.00 น.  นำท่านเดินทางสู่  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง
 14.00 น.  เยี่ยมชม ชุมชนบ้านไร่กองขิง ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวล้านนา ทั้งเกษตรกรรม ธรรมชาติ การนวดแผนโบราณที่นำสมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ อาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และยังส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของหมู่บ้านให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการลองอบสมุนไพร และนวดสมุนไพร ที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นการนำสมุนไพรในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การนวด และอบสมุนไพร ราคาไม่รวมในรายการ)
 16.00 น.  นำท่านสู่ One Nimman ที่เดียวครบทุกรสชาติ โครงการคอมมูนิตี้ในสไตล์ยุโรปผสมล้านนาแลนด์มาร์คใหม่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินทร์ ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบต่างๆ อิสระให้ท่านเดินท่องเที่ยวตามอัธยาศัยที่ ถนนนิมมานเหมินทร์ ฮิปสตรีทของเชียงใหม่ ถนนนิมมานมีทั้งหมด 17 ซอย แต่ละซอยเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ที่พักและร้านอาหาร แนวๆ มากมาย
ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักตัวเมืองเชียงใหม่
ที่พัก โรงแรม บ้านคุณ หรือเทียบเท่า
DAY 1 โครงการเกษตรวิชญา - พระธาตุดอยสุเทพ – ร้านวนัสนันท์ – ส่งสนามบิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
08.00 น. เดินทางไปยัง โครงการเกษตรวิชญา
09.00 น. เยี่ยม โครงการเกษตรวิชญา ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเป็นศูนย์ที่ทําการสํารวจ และวางแผนการใช้ที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อการเกษตร เลือกพืชปลูกให้เหมาะสม กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เยี่ยมชมโครงการเรียนรู้แนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานให้กับโครงการและชุมชนและเยี่ยมชมสวนสมุนไพร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
13.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ  ให้ท่านได้กราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
15.00 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม และสินค้าอื่นๆ ที่  ร้านวนัสนันท์
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน / สถานีขนส่ง (เชียงใหม่)   เพื่อเดินทางกลับ

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสนามบิน /สถานีขนส่งจ
- เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม
1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
2.อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
4.โรงแรมที่พัก 1 คืน
5.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
3.ค่าไกด์นำเที่ยว
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การสำรองที่นั่ง
1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ