แพ็คเกจ เลย ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก ไปแล้ว...จะหลงรักเลย 4 วัน 3 คืน

  • WTLOE-PK003
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : เลย
  • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็คเกจ เลย ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก ไปแล้ว...จะหลงรักเลย 4 วัน 3 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 4 วัน 3 คืน )

 

Day 1 เลย – ภูป่าเปาะ – สวนหินผางาม – วัดป่าห้วยลาด – ภูเรือ
 11.30 น.  เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่ สนามบินจังหวัดเลย หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย โดยมีฉากหลังเป็นภูหอที่มีรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นคำว่าภูป่าเปาะ นั้นมาจากภูเขาที่มีป่าไผ่เปาะ ไผ่เปาะเป็นไผ่ชนิดหนึ่งที่ขึ้นได้ทั่วไปตามภูเขา ลักษณะของไผ่เปาะนั้น เป็นไผ่ที่เปาะแตกหักง่าย และนี่คือที่มาของคำว่า ภูป่าเปาะ
**เปลี่ยนนั่งรถอีแต๊กขึ้นภูป่าเปาะ ซึ่งจะนำท่านไปสู่จุดชมวิวต่างๆ ของภูป่าเปาะนี้
**ค่ารถท้องถิ่นประมาณ 60 บาท/คน (ไม่รวมในราคาทัวร์)
  จากนั้นเดินทางสู่ สวนหินผางาม หรือ คุนหมิงเมืองเลย ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุหลายร้อยปี สวนหินแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "คุนหมิง เมืองเลย" เพราะมีลักษณะคล้ายกับป่าหินที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน
   นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าห้วยลาด ซึ่งในอดีตเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆ และมีการพัฒนาจนเป็นเป็นวัด ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติขึ้นใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสวยงาม เชิญท่านนมัสการพระขาวองค์ใหญ่ “พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ” ขนาดความสูง 19 เมตรเคลือบด้วยแร่แคลไซด์ สีขาวบริสุทธิ์ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุด ประดิษฐานภายในศาลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อความเป็นสิริมงคล
 เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 ที่พัก PHURUA INN (หรือเทียบเท่า) อ.ภูเรือ จ.เลย 1 คืน
Day 2 พระธาตุศรีสองรัก- วัดเนรมิตวิปัสสนา - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - สกายวอล์คเมืองเลย – ถนนคนเดินเชียงคาน
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่1)
  นำท่านนมัสการองค์ พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัจจะและไมตรี ซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
  จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา เป็นวัดที่มีพระอุโบสถ ทำด้วยศิลาแลงชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
  เดินทางไปยัง วัดโพนชัย หรือพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ถือได้ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอด่านซ้ายถูกสร้างขึ้นพร้อมพระธาตุศรีสองรักประเพณีสำคัญของวัดโพนชัย คือ งานบุญหลวงงานนี้จะมีผีตาโขนออกมาเดินขบวนกันเป็นประเพณีชื่อดังของเมืองด่านซ้าย
 กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 บ่าย นำท่านสู่ อ.เชียงคาน เดินทางสู่ สกายวอล์คเมืองเลย ที่อำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย มีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว และมีพระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคาน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงตามอัธยาศัยพร้อมกับวิวอันกว้างขวางงดงาม
(ไม่รวมค่าบริการ (นั่งรถ) ขึ้น-ลง ราคาท่านละ 20 บาท และค่ารองเท้าสำหรับไว้เดินบนพื้นกระจก ท่านละ 30 บาท)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนคนเดินสายโรแมนติก ริมแม่น้ำโขงที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน ภาพบ้านเก่าๆที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูดใจ ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายรุ่นต่างหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอย เล็กๆ เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1- 24 แบ่งเป็นถนนศรีเชียงคานฝั่งบนกับฝั่งล่างซึ่งชื่อซอยเหมือนกัน ตลอดสองข้างทางนั้นมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของฝากมากมาย ท่านยังสามารถเก็บภาพที่ระลึกริมฝั่งแม่น้ำโขงอันสวยงามได้อีกด้วย
 เย็น อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 ที่พัก PRIMMALYN บ้านพริมมาลีณ (หรือเทียบเท่า) อ.เชียงคาน จ.เลย 1 คืน
Day 3 ตักบาตรยามเช้า - ภูทอกชมทะเลหมอก –  แก่งคุดคู้ - หมู่บ้านไทดำ บ้านนาป่าหนาด  -ห้วยกระทิง - อ.เมืองเลย 
 05.30 น. ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส แล้ว นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าข้าวเหนียวชุดละประมาณ 50-60 บาท)
จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลหมอกที่ภูทอก ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเชียงคาน เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ
** ไม่รวมค่ารถท้องถิ่นประมาณ 20 บาท/คน
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่2)
  นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ ซึ่งอยู่บริเวณเชียงคาน เป็นที่เที่ยวตากอากาศของเมืองเชียงคานเลยก็ว่าได้ โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิวความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศโรแมนติกในยามเย็น ด้วยวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตา ขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว ในช่วงเวลาที่น้ำลดจะเห็นเกาะแก่งต่างๆ ขึ้นมา โดยจะเห็น ภูควายเงิน ตั้งเด่นเป็นฉากหลังอยู่ฝั่งตรงข้าม บริเวณใกล้เคียงยังมีร้านขายของฝากมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน
  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตรวมทั้งประวัติความเป็นมาของชนชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต
 กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง เป็นอ่างเก็บน้ำแบบสันเขื่อนดิน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดราว 1,500 ไร่ รายล้อมด้วยภูเขาและป่าไผ่เป็นส่วนใหญ่ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปชมวิวตามอัธยาศัย
** ลูกค้าสามารถล่องแพ และรับประทานอาหารที่นี่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำหากน้ำน้อยจะไม่สามารถล่องแพได้ (ราคาไม่รวมในรายการ)
เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  จากนั้นเดินทางสู่ อ.เมืองเลย
ที่พัก LOEI VILLAGE (หรือเทียบเท่า) อ.เมือง จ.เลย 1 คืน
 Day 4  อ.เมืองเลย – ส่งสนามบิน 
 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่2)
 08.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเลย  เพื่อเตรียมตัวเชคอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 หมายเหตุ  กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม

 

จำนวนผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน

พักคู่ / พัก 3 ท่าน
ราคาต่อท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป

4,990

1,800

 กรุณาเช็คห้องว่างและราคา หลังจากได้วันเดินทางก่อนทำการจองทุกครั้ง

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :   
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ในรายการ
3. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ในรายการ
3. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว