ICELAND MORE THAN IMAGINATION ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY)

  • ทัวร์ : Europe [ ยุโรป ]
  • เที่ยวเมือง : Iceland (ไอซ์แลนด์)
  • สายการบิน : Finnair
  • Code : GQ3KEF-AY002
  • ประเภททัวร์ : ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
เรคยาวิค| ภูเขาเคิร์กจูเฟล| GOLDEN CIRCLE| น้ำตกกูลฟอสส์| ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ | ล่องเรือทะเลสาบโจกุลซาลอน | บลูลากูน | ล่องเรือชมปลาวาฬ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
07 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
115,900
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
0
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ

20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบิน AY144 *** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 05.20 น.***
วันที่ 2

เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์

05.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน AY991 *** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.40 น. และไปถึงกรุงเรคยาวิคเวลา 09.30น.***
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางต่อสู่ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) หรือ ภูเขาโบสถ์ (Church Mouuntain) ตัวภูเขาจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน สูง 463 เมตร ชั้นล่างสุดจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเป็นล้านปีมาแล้ว ส่วนชั้นบนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยุคน้ำแข็งเริ่มอุ่นขึ้นและมีอายุหินน้อยกว่าชั้นล่าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) โดยภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกต้องมาเยือน ด้วยภูมิทัศน์สุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล นอกจากนั้นบริเวณใกล้ๆก็เป็นที่ตั้งของน้ำตกเคิร์กจูเฟลอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปภูเขาและน้ำตกตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ นำท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HUSAFELL หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 3

เรคฮอลท์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ลัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงค์โจคูล (Langjokull) หลังจากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) ที่มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วที่สุดในยุโรปอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเรคยาวิค (Reykjavik)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมเมืองหลวงแห่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี แล้วนำท่านชมเพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 4

เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ – เฮกลา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir national park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิร์ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางเส้นทางวงกลมทองคำ (Golden Circle) ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยวน้ำตกทองคำ(Gullfoss) โดยมาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำ และ Foss ที่แปลว่าน้ำตก ถือว่าหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่มีความสูงกว่า 30 เมตร จากนั้นชมน้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ (Geysir) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาที ประเทศไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก STRACTA หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 5

เฮกลา – น้ำตกสโกก้าฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้าทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั้งและครั้งล่าสุดในปี 2000 นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss Waterfalls) ที่มีความสูง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกแห่งนี้จะตกลงมาจากหน้าผาสูง แรงกระเทกของน้ำจะแผ่ละอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปด้วยหญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นโอบล้อมน้ำตกไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กันคือน้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Waterfalls) ที่มีความสูงใกล้เคียงกันอยู่ที่ 60 เมตร เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ท่านสามารถเดินผ่านม่านน้ำเข้าไปสัมผัสวิวด้านหลังได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สูงที่สุดในโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นำท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ** หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถขับรถสโนว์โมบิลได้ เช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท ** หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 6

วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง หรือ ไอซ์เบิร์ก (Iceberg) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายธารน้ำแข็ง ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโต เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก ** หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถล่องรือได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 1,800 บาท **
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร นำท่านแวะชมหาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กับแท่งหินที่ตั้งซ้อนขึ้นเป็นทิวแถว ลดหลั่นมากมาย ริมฝั่งมหาสมุทร นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านวิค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 7

วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินก์วิก (Grindavik) เพื่อนำท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดิน มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี้ทำให้น้ำในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้ำระเหยขึ้นมา เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และ มีชุดว่ายน้ำให้เช่า)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางกลับกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 8

เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ท่าเรือเรคยาวิค เพื่อให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ (Minke Whale) หรือ ในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) โดยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง *** หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถล่องเรือชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 2, 500 บาท **
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเรคยาวิค โดยเมืองหลวงแห่งนี้นั้นเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก โดยบ้ายเรือนของเมืองหลวงแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม บางหลังมีการวาดการ์ตูนและทำเป็นกราฟฟิตี้ที่ดูดีมีเรื่องราว นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า ให้ท่านเดินเล่นซื้อสินค้าที่ระลึกหรือถ่ายรูปกับบ้านเรือและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักHOTEL STROM หรือเทียบเท่า

*** สำหรับยามค่ำคืนเมื่อท่านมองไปที่บนท้องฟ้าของประเทศไอซ์แลนด์ ท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นกับแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) ซึ่งเป็นแสงสีเขียวที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในพื้นที่ๆมีอากาศหนาวเท่านั้น (การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ) ***
วันที่ 9

เรคยาวิค– สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Breakfast Box)

นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
09.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY992 *** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 10.20 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 15.50น.***
15.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่อง
17.30 น. เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY141 *** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 07.25 น.***
วันที่ 10

กรุงเทพ

07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รายละเอียดและเงื่อนไข

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3.เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5.การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
6.หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทางหากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2.กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3.สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
4.หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
5.ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7.กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
8.กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2.โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4.โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าไอซ์แลนด์
ใช้เวลาทำการอนุมัติวีซ่าประมาณ 20-30 วันทำการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS Global(อาคารเทรนดี้ ชั้น 8)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องนำส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทางออกมาได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ**

1.หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ต่างประเทศ, ทำงานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ข้อกำหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2.รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3.หลักฐานการเงิน
3.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน (รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 15 วันก่อนวันยื่นวีซ่า และหากบัญชีกระโดดเดือนต้องขอเป็น Statement เท่านั้น)
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มีสายเลือดเดียวกัน หรือ สามีภรรยา เท่านั้น)
3.2.1. ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter)
3.2.2. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
3.2.3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ออกให้ และผู้ที่ถูกรับรองค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน
**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจำ, บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน**
4.หลักฐานการทำงาน
-เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
-เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
-นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5.เอกสารส่วนตัว
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
6.กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว
*** กรณีที่บิดาหรือมารดาไม่มี passport แล้วใช้ ID Card แทนต้องทำจดหมายชี้แจงว่าทำไมไม่มี passport ***
-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน (เฉพาะคิวเดี่ยวเท่านั้น)
7.ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น

 

1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
-ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %

1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5.ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
6.ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
7.ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 ยูโร ต่อคน ต่อวัน : 10 x 3 = 30 ยูโร)