TOKYO SUPER 3 FLOWER ลั้นล้า 5 DAY 3 NIGHT โดยสารการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ XJ (GT-NRT XJ37)
  • ประเทศทัวร์: ญี่ปุ่น
  • เที่ยวเมือง: Tokyo
  • สายการบิน: AirAsia X
  • ประเภททัวร์: ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ราคา (เริ่มต้น)  

28,911บาท

ไฮไลท์ ทัวร์ - สุดฟิน!!กับดอกไม้ 3 ชนิด พิ้งค์มอส, วิสทีเรีย, เนโมฟิล่า หรือ ทิวลิป - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ - ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - นั่งกระเช้าคาจิคาจิพร้อมชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] - ถ่ายรูปคู่กับหุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น - ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน - พัก ฟูจิ 1 คืน พักโตเกียว 2 คืน
สถานะ
รหัสทัวร์
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
31,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
31,991
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
39,891
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
31,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
31,991
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
30,991
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,811
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,911
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,811
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,911
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,891
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,911
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,811
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,911
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดการจอง
ราคา (บาท/คน)
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง
28,911
0.00
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room)
36,811
0.00
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
28,911
0.00
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)
27,911
0.00
ทารก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
7,900
0.00
20.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่  XJ 600
08.00 น.
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว เที่ยวชม วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012   มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูงที่สุดในโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าคาจิคาจิ มีความสูง 400 เมตร เป็นกระเช้าที่จะพาทุกท่านขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใช้เวลาประ มาณ 15-20 นาที ไฮไลท์ที่สำคัญคือการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกด้วย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ หนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิให้ท่านได้เพลินเพลินกับวิวของธรรมชาติที่สวยงาม
เย็น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม จากนั้นให้ทุกท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ญี่ปุ่นนำมาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ [สถานที่ชมซากุระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOJI HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         นำท่านเดินทางสู่เมือง อาชิคางะ เมืองในเขตจังหวัดโทะชิงิ นำท่านชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆปี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้และเก็บภาพความประทับใจ
เที่ยง
อิสระรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
บ่าย
นำท่านชม สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ช่วงฤดูใบไม้ผลินำท่านชม ดอกแดฟโฟดิล (หรือนาร์ซิสซัส) และดอกทิวลิป 170 ชนิด แต่ถ้าไปก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ที่นี่จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า (หรือเบบี้ บลูอายส์)ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ นำทุกท่านข้าม สะพานเรนโบว์ (Rainbow Bridge) เพื่อไป ยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นช้อปปิ้งคอมเพล๊กซ์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่ หุ่นกันดั้มตัวใหม่รุ่นRX-0 ยูนิคอร์น ที่ได้รับการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเล้ว ที่บริเวณหน้าห้างไดเวอร์ ซิตี้ โตเกียว พลาซา และให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KICHIJOJI HOTEL หรือเทียบเท่า
09.15 น.
ออกออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601 ** รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง **
13.45 น.
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ