Phuket So Chill เกาะพีพี เสม็ดนางชี 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียตเจ็ท VZ

  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Phuket (ภูเก็ต)
  • สายการบิน : Thai VietJet Air
  • โดย : QUALITY EXPRESS CO.,LTD. (Ratchada)
  • Code : QQHKT-VZ004
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ดำน้ำเกาะพีพี ชมวิวไฮไลท์เสม็ดนางชี รวมอาหาร 6 มื้อ
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
11 มิ.ย. 2565 - 13 มิ.ย. 2565
12,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

18 มิ.ย. 2565 - 20 มิ.ย. 2565
12,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

25 มิ.ย. 2565 - 27 มิ.ย. 2565
12,999
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
จำนวนห้อง
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
0
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
0
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

0 ห้อง

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตะปู-จุดชมวิวเสม็ดนางชี

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 Row C เคาน์เตอร์สายการบินเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ จากนั้นทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน และหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่
07.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ VZ314
08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต นำท่านเดินทางท่องเที่ยว โดยรถตู้นำเที่ยวชำนาญเส้นทาง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ท่าเรือคลองเคียน เมื่อถึงท่าเรือเปลี่ยนเป็นเรือหางยาว นำท่านท่องเที่ยวเกาะเจมส์บอนด์ สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เจมส์บอนด์007 ชมความมหัศจรรย์ของ เขาตะปู-เขาพิงกัน อันโดดเด่น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะปันหยี (มื้อที่ 1)

ชมวิถีชาวบ้าน สนามฟุตบอลลอยน้ำหนึ่งเดียว และซื้อของฝากที่ระลึกจากชาวบ้านในชุมชน เดินทางกลับท่าเรือคลองเคียน จากนั้นเดินทางสู่จุดชมวิวเสม็ดนางชี เพื่อโดยสารรถท้องถิ่นมุ่งหน้าสู่ เสม็ดนางชี จุดเช็คอินแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในขณะนี้ ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาของอ่าวพังงา ในมุมมองอันซีน ที่ปรากฏท่ามกลางภูเขาหินปูนของอ่าวพังงา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ภูเก็ต-ชมความงามหมู่เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box (มื้อที่ 3) รับอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. รถตู้รับท่านเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมหงา (รถตู้แบบจอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์เรือ
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงาสู่ เกาะพีพี เกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยเรือเร็ว (Speedboat) เดินทางเข้าชม อ่าวปิเละ สระว่ายน้ำกลางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก พร้อมทำกิจกรรมเล่นน้ำในอ่าว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน (มื้อที่ 4) พักผ่อนถ่ายรูปเดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาดตามอัธยาศัย

ล่องเรือผ่าน ถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบ โดยนักเดินเรือโบราณ และเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง จากนั้นแวะถ่ายรูปฝูงลิงที่ หาดลิง นำท่านสู่ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก “The Beach” พักผ่อนตามชายหาด *1 ม.ค. เป็นต้นไป สามารถเที่ยวชมอ่าวหมาหยาได้ แต่ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้รบกวนฝูงฉลามหูดำกว่า 100 ตัว และกุ้งมังกรเจ็ดสี

ออกเดินทางไปยัง เกาะไข่ เพื่อชมความงามของเกาะไข่ที่มีชายหาดสวยงาม ทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ท่านสามารถเล่นน้ำหรือเลือกพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
16.30 น. ออกเดินทางจากเกาะไข่ เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ
17.00 น. กลับถึงท่าเรือแหลมหงา จากนั้นนำท่านส่งโรงแรมที่พัก
18.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

จุดชมวิวสามอ่าว-แหลมพรหมเทพ-เมืองเก่าชิโนโปรตุกีส-วัดฉลอง–ร้านของฝาก-สนามบินภูเก็ต-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านสู่จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด

จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ตชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึกชิโน-โปรตุกีส ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่มีชื่อเสียงภูเก็ต อาทิเช่น ขนมเต้าส้อ แกงไตปลาน้ำ แกงไตปลาน้ำ เป็นต้น
15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต
17.20 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน โดยเที่ยวบินที่ VZ307
18.45 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของยานพาหนะ หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน  
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วม
คณะไม่ถึง 19 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
 ขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เอกสารที่ใช้สำหรับเดินทาง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ณ จุดเช็คอิน ทั้งขาเข้าและขาออก  
1. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนแวค,ซิโนฟาร์ม,ไฟเซอร์,แอสตราเซเนกา หรือวัคซีนไขว้ ครบ 2 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) 
2. แสดงผลตรวจโควิด-19โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit (ATK) จากโรงพยาบาลหรือแล็บรับรอง (ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง)
3. ผู้ที่เคยหายจากโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน  
*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสองอีกคอีกครั้งก่อนการเดินทาง**

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1.กรุณาตราจสอบมาตการเข้า-ออกของจังหวัดและปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด
2.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
3.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถทางบริษัทขออนุญาต งดแจก   
   ขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ
** กรณีรัฐบาลมีคำสั่งระงับการเดินทาง อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยว โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ.2563

1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด (รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กิโลกรัม)
2.รถตู้นำเที่ยวปรับอากาศ 9 ที่นั่ง 
3.รถนำเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์)
4.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7.มัคคุเทศก์ เดินทางพร้อมคณะ
8.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซ็ตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4.ทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบเสร็จ (รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)