แพ็กเกจแอ่วเจียงฮาย จิบกาแฟสบายๆ 3 วัน 2 คืน

 • WTCEI-PK003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : เชียงราย
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจแอ่วเจียงฮาย จิบกาแฟสบายๆ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 7,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
Day 1 เชียงราย-พระธาตุดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-สะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้-ดอยผาฮี้
08.00 น. เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก/บขส/สนามบิน จังหวัดเชียงราย
  นำท่านเดินทางต่อสู่ พระธาตุดอยตุง หรือวัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร เป็นพระธาตุประจำผู้ที่เกิดปีกุน เป็นเจดีย์สีทอง 2 องค์คู่กันรูปทรงปราสาทยอดทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม กรุกระเบื้องดินเผา เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทย ชาวลาว และชาวพม่าเป็นอย่างมาก จากนั้นเดินทางลงมาชมพระตำหนักดอยตุง ที่เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและชาเลต์แบบสวิส จากนั้นชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวที่มีพื้นที่ 25 ไร่ ภายในมีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยผาฮี้ แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีโรงคั่วกาแฟในหมู่บ้านอีกด้วย นอกจากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายรูปเดินชมสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮี้ หรือ Bamboo Walk สะพานทางเดินไม้ไผ่ที่ที่ทอดยาวรายล้อมไปด้วยไร่กาแฟ ประดับด้วยร่มหลากสีสันที่แขวนไว้ตลอดแนว
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านสวนผาฮี้โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า
  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในหมู่บ้าน หรือจะจิบกาแฟที่ร้านในหมู่บ้าน อาทิ ร้าน Pha Hee Mountain View หรือร้าน Phahee Coffee เป็นต้น หรือแวะซื้อกาแฟที่ขึ้นชื่อของดอยผาฮี้กลับบ้านได้อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก (มื้อที่ 1)
Day 2 ดอยแม่สลอง-ไร่ชาฉุยฟง-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องเสือเต้น
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 2)
08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง ที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี หรือรู้จักกันในนามชุมชนชาวจีนฮ่อแห่งกองพล 93 นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยุ่บนยอดสูงสุดของแม่สลอง สร้างถวายแด่สมเด็จย่า นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวมุมกว้างอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆอีก อาทิเช่น สุสานนายพลต้วน อนุสรณ์สถานทหารจีนคณะชาติ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาของบริษัทฉุยฟงที ซึ่งเป็นผู้ผลิตชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย อิสระให้ท่านได้ ถ่ายรูป เช็คอิน แวะชิมชา หรือเบเกอรี่ ใน Choui Fong Café
  นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ที่คนส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติธรรม เมื่อเริ่มก่อนสร้างศาสนสถานก็เริ่มจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิมปางขนาดใหญ่ และมหาเจดีย์ 9 ชั้น ภายในมีเจ้าแม่กวนอิมหลายปางให้ท่านได้ขอพรแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ปางเภสัช ขอพรเรื่องการเจ็บป่วยให้หาย / ปางปราบมารสามหน้า ขออโหสิกรรมเรื่องเจ้ากรรมนายเวร / ปางประทานทรัพย์ ขอเรื่องการเงิน ธุรกิจ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินแห่งเดียวของเชียงราย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น ให้ท่านได้สักการะ พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ซึ่งบริเวณพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปและชมความงามของศิลปะแนวประยุกต์ ที่ใช้โทนสีน้ำเงินและฟ้าเป็นหลัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเวียงอินทร์ หรือเทียบเท่า
Day 3 วัดพระแก้ว-วัดร่องขุ่น-ไร่สิงห์ปาร์ค
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ที่พัก
08.30 น. นำท่านชม วัดพระแก้ว หรือวัดป่าญะ วัดที่พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะนำพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ ให้ท่านได้สักการะพระเจ้าล้านทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
  อิสระให้ท่านได้แวะซื้อของฝากที่ร้าน ก๋องคำ ร้านของฝากที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ให้ท่านได้ซื้อ ไส้อั่ว /น้ำพริกหนุ่ม/แคบหมู/สตอเบอร์รี่อบแห้ง เป็นต้น
  นำท่านชมสถาปัตยกรรมขึ้นชื่อของเชียงรายที่ วัดร่องขุ่น วัดที่อาจารย์เฉลิมชัย ปรารถนาที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้จุดเด่นคืออุโบสถสีขาว สะพานที่สื่อถึงนรก เพื่อให้คนที่เดินข้ามสะพานได้ลดละกิเลส ก่อนเข้าสู่พระอุโบสถ
  นำท่านนั่งรถรางชม ไร่สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้เที่ยวชมฟาร์ม ถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงห์ทอง ตามอัธยาศัย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก/บขส/สนามบิน จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 12,900 บาท
4-5 ท่าน 8,900 บาท
6-8 ท่าน 7,900 บาท

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถขนาดเล็กในการนำเที่ยวแทน)
 2. ค่าอาหารที่ระบุตามโปรแกรม 5 มื้อ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวหากมี ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 6. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
 2. ค่าอาหารกลางวัน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 6. ค่าทิปมัคคุเทศ์ก และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี