• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ กินปูดูเหยี่ยว เที่ยวจันทบุรี 2วัน 1คืน

  • WTCNT-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : จันทบุรี
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ กินปูดูเหยี่ยว เที่ยวจันทบุรี 2วัน 1คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 3,990

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
  Day 1 กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ท่าเรือปลายจันท์-ลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ-อาหารซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็มทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น
  06.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ
  11.00 น. เดินทางเข้าสู่ ท่าเรือปลายจันท์ เพื่อนั่งเรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
    เข้าสู่ที่พักแบบโฮมสเตย์ ณ บ้านไร้แผ่นดิน
  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) ณ ห้องอาหารโฮมสเตย์ ให้ท่านอิ่มอร่อยกับเมนนูน้ำพริก ห่อหมกปลา ผัดผักรวมกุ้ง ต้มส้มปลา พร้อมขนมถ้วย นอกจากนนี้ยังมีส้มตำให้บริการท่าน
   14.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออิสระเดินชมหมู่บ้าน ท่านสามารถเข้าถ่ายรูปที่ศาลเจ้า พร้อมซื้อของฝาก
   15.00 น.  ร่วมกิจกรรมลงแพ ชมฝูงเหยี่ยวแดง พายเรือ เล่นน้ำ ขัดผิว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ (มีบริการชูชีพสำหรับทุกทท่าน)  
   เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บริการอาหารซีฟู๊ดระดับ 5 ดาว แบบจัดเต็ม ทั้ง ปู กุ้ง ปลา ปลาหมึก เติมได้ไม่อั้น พร้อมบริการเครื่องดื่ม น้ำเปล่า น้ำอัดลม น้ำสมุนไพร
  20.00 น. ให้ท่านได้อิสระกับคาราโอเกะ ณ ห้องกิจรรมจัดเลี้ยง คาราโอเกะเปิดให้บริการเปิด 20.00น.-22.00 น.
  ที่พัก บ้านไร้แผ่นดิน โฮมสเตย์ (หรือเทียบเท่า) ที่พัก 1 ห้อง/ 4-8 ท่าน
   Day 2 โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล-ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต-วัดปากน้ำแขมหนู(ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน)- กรุงเทพฯ
   เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่3) 
  08.00 น.  นำท่านท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ ใช้เวลาเดินเรือประมาณ 40 นาที
    นำท่านเข้าชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่
    นำท่านผ่านชม ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ถนนที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออก ผ่านหาดคุ้งวิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ทั้งสองฝั่งถนนติดทะเล
   เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
    นำท่านเข้าชม วัดปากน้ำแขมหนู (ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน) แลนด์มาร์คของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ
     สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
  18.00 น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

   

  อัตราค่าบริการ

  ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (เข้าพักห้องละ 2 ท่าน)

  เดินทาง มกราคม - ธันวาคม 2564  **ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์**
  จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิ่ม  
  6 ท่าน 3,990 บาท 3,990 บาท  2,500 บาท 
  4-5 ท่าน 4,990 บาท 4,990 บาท  2,500 บาท 
  2-3 ท่าน 5,990 บาท 5,990 บาท  2,500 บาท 

  ** หากเดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มท่านละ 500 บาท**

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

  • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  • กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
  2.อาหารเช้า 3 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
  3.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
  4.โรงแรมที่พัก 1 คืน
  5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  2.ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
  3.ค่าไกด์นำเที่ยว
  4.ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
  5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
  1.กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ และส่งสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง  สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2.ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
  3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

  การยกเลิกการเดินทาง
  1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

  ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ
  1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
  2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
  3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
  4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
  5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด

  ** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
  ***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***