แพ็กเกจภูเก็ต 2 วัน 1 คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • QEHKT-WE003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจภูเก็ต 2 วัน 1 คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,550

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

 

Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-FREE DAY
XX.XX น. เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ สนามบินสุวรรรภูมิ
  ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรชั่นโดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ โดยสายการบินไทยสมาลย์เที่ยวบินดังนี้
 

Flight

Airport

Departure

Arrival

WE 201

BKK-HKT

07:40

09:05

WE 203

BKK-HKT

08:30

09:55

WE 281

BKK-HKT

10:20

11:50

WE 215

BKK-HKT

14:05

15:25

WE 217

BKK-HKT

16:45

18:05

  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถซื้อแพ็กเก็จทัวร์เสริม
 ที่พัก โรงแรม Hilton Phuket Arcadia (Deluxe Garden View) หรือ DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort (Deluxe Room with Balcony) 
Day 2 ภูเก็ต - Free Day - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย - สนามบินภูเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถซื้อแพ็กเก็จทัวร์เสริม
  เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต เช็คอินกลับกรุงเทพฯ
  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ .......
  ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินโปรโมชั่น โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินดังนี้
 

Flight

Airport

Departure

Arrival

WE 202

HKT-BKK

09:45

11:15

WE 204

HKT-BKK

10:35

12:05

WE 282

HKT-BKK

12:20

13:50

WE 216

HKT-BKK

16:05

17:30

WE 218

HKT-BKK

18:45

20:10

 

อัตราค่าบริการ
โรงแรมที่พัก ราคาเริ่มต้น (บาท/ท่าน) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (ท่าน/คืน) ราคาพักเพิ่ม (ห้องคู่ ห้อง/คืน) ราคาพักเพิ่ม (ห้อง3ท่าน ห้อง/คืน)
DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort (Deluxe Room with Balcony) 2,550.- 750.- 1,300.- 1,800.-
Hilton Phuket Arcadia
(Deluxe Garden View)
2,950.-
950.- 1,800.- 2,700.-

 

Optional Tour

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-11 ปี

1. เรือเร็วเต็มวัน กาฮังบีช (เกาะเฮ)

ท่องเที่ยวโดยเรือเร็ว, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ

799

599

2. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน กาฮังบีช (เกาะเฮ) +
ซันเซทแหลมพรหมเทพ

ท่องเที่ยวโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, อาหารเย็น (บริการบนเรือ), ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ

999

799

3. ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน กาฮังบีช (เกาะเฮ) +
เกาะราชา + ซันเซท

ท่องเที่ยวโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, อาหารกลางวัน, ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ

1,299

1,099

4. รถรับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ

 

 

โซนที่ 1 : ตัวเมืองภูเก็ต, เกาะสิเหร่, แหลมหิน, หาดราไวย์,

หาดในหาน, หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดป่าตอง

200

โซนที่ 2 : แหลมพันวา, โบ๊ทลากูน, หาดกมลา, หาดสุรินทร์, หาดบางเทา, ลากูน่า

300

4. รถตู้ส่วนตัว รับ-ส่ง สนามบิน (ราคารถเหมา)

ราคา 1,500 บาท/คัน/เที่ยว

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. ค่าอาหาร 1 มื้อ ที่ระบุในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าแคนนู ลอดถ้ำอ่าวพังงา หากต้องการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี