แพ็กเกจ สมุย 2 วัน 1 คืน ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม “WE-Hilton, Smile vacation”

 • QEUSM-WE001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ สมุย 2 วัน 1 คืน ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม “WE-Hilton, Smile vacation”

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 7,490

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

 

Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม
  เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ สนามบินสุวรรรภูมิ
  ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินในราคาโปรโมชั่นแพ็กเกจ โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ เที่ยวบินดังนี้
  สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK) – สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT)
 

Flight

Airport

Departure

Arrival

WE 251

BKK-URT

07:30

08:45

WE 257

BKK-URT

17:55

19:10

 

Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม

 ที่พัก  Corad Koh Samui Tropical Island Pool Villa
Day 2  สมุย-สนามบินสราษฎร์ธานี-Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่1) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
   Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม
   เดินกลับสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
   ท่านสามารถเลือกเที่ยวบินในราคาโปรโมชั่นแพ็กเกจ โดยเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ เที่ยวบินดังนี้
   สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT) - สนามบินสุวรรณภูมิ(BKK)
  หากท่านต้องการรถรับส่ง โรงแรมที่พัก-สนามบิน 2,400 บาท / เที่ยว / คัน ( จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8ท่าน)
   

Flight

Airport

Departure

Arrival

WE 252

URT-BKK

09:15

10:35

WE 258

URT-BKK

19:40

21:00

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น

(บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ

(บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

(ท่าน/คืน)

ราคาพักเพิ่ม

(ห้องคู่ ห้อง/คืน)

ราคาพักเพิ่ม

(ห้อง3ท่าน/ห้อง/คืน)

One Bedroom Pool Villa

(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

7,490.-

6,500.-

11,900.-

17,900.-

 

 

 

*ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์เสริม

 

Optional Tour

ผู้ใหญ่ ท่านล่ะ

เด็ก 4-11 ปี

1. One day trip หมู่เกาะอ่างทอง 09.00-16.30 น.

เกาะว่าว-ทะเลใน-พายเรือคายัค-พายเรือคายัค-จุดชมวิวผาจันทร์จรัส ทีเกาะวัวตาหลับ

1,700.-

1,500.-

2. One day trip ดำน้ำเกาะแตน-เกาะมัดสุม (เกาะหมู) 10.00-14.00 น.

ท่าเรือท้องกรูดเกาะสมุย-เกาะมัดสุม-เกาะแตน-ดำน้ำชมปลา

สวยงามและปะการัง

1,600.-

1,500.-

3. One day trip เกาะเต่า เกาะนางยวน 09.00 – 16.30 น.

ท่าเรือ-เกาะนางยวน-ดำน้ำตื้นเกาะเต่า

1,700.-

1,500.-

4. รถตู้ส่วนตัว รับส่ง โรงแรม-ท่าเรือ รับ-ส่ง สนามบิน

(ราคารถเหมา)

2,400 บาท / เที่ยว / คัน

(จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8ท่าน)

 

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 3. ค่าอาหาร 1 มื้อ ที่ระบุในรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินสุราษฎร์ และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี