แพ็คเกจ One Day TRIP เกาะแตน เกาะมัดสุม

  • WTUSM-PK003
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็คเกจ One Day TRIP เกาะแตน เกาะมัดสุม

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,400

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

 

Day 1

เกาะแตน - เกาะมัดสุม

08.30 - 09.00  น.

รถตู้รับจากโรงแรมไปยังท่าเรือท้องกรูด

 09.30 น.

เดินทางโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ เกาะแตน ดำน้ำตื้นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

10.45 น.

เดินทางไปยัง เกาะมัดสุม(เกาะหมู) พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปเล่นกับน้องหมู อุ๊ดอุ๊ดและพายเรือคายัค

12.30 น.

รับประทานกลางวันบนเกาะมัดสุม

14.30 น.

เดินทางกลับเกาะสมุย นำทุกท่านส่งกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็ก 4-10 ปี
1,400 บาท/ท่าน 1,000 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
1.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
2.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม
 .
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.บริการอาหารเที่ยง, น้ำดื่ม
2.บริการรถรับส่งที่พัก-ท่าเรือ-ที่พัก
3.มัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเล
4.อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์พายเรือคายัค,
5.ประกันภัยทางทะเล
 .
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานของชาวต่างชาติ
2.ค่าบริการสถานที่ (เกาะมัดสุม) ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 .
การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 .
เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก
1.กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
2.การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ
3.กำหนดวันเดินทางแล้ว กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 2 วันหรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด หลังจากยืนยันวันเดินทาง
4.เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
5.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท
6.เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว