แพ็กเกจกัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

  • GQREP-PK01
  • แพ็กเกจ : กัมพูชา
  • เส้นทาง : พนมเปญ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจกัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
DAY 1 สนามบินเสียมเรียบ-ล่องเรือโตนเลสาบ-นมัสการพระองค์เจ๊ก พระองค์จอม-วัดใหม่-ชมโชว์ระบำอัปสรา
  เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ เมืองพนมเปญ ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่านที่สนามบิน โดยจะชูป้ายรับเป็นชื่อของท่าน
  นำท่านล่องเรือ โตนเลสาบ(Tonle Sap Lake) ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบน้ำจืด
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
  นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ
  นำท่านสู่ วัดใหม่ (Wat Thmei) เป็นวัดที่สร้างเมรุุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง จึงเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ขึ้น
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) พร้อมชมโชว์อัปสรา การแสดงนาฎศิลป์เขมรโบราณที่งดงามและอ่อนช้อย
  พักโรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
DAY 2 ปราสาทบันทายศรี - นครธม - ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม-นครวัด –สนามบินเสียมเรียบ
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
  นำท่านชม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายศรี หมายถึง ปราสาทแห่งสตรี
  นำท่านสู่ นครธม(Angkor Thom) จากนั้นชม ปราสาทบายน (Bayon Temple) ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจำวันของชาวเขมร และภาพสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว้
  นำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนา ภายในปราสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
  นำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกด้วย
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบินเสียมเรียบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ต้องใช้รถไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหาร จำนวน 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5.ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) คอยอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลท่านตลอดการเดินทาง
6.น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-กรุงเทพฯ
2.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่ม,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเข้ากัมพูชา **สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา หากกรณีลูกค้า ถือพาสปอร์ตต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง**
5.ค่าประกันการเดินทาง
6.ค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 5 เหรียญดอลล่าสหรัฐ/คน/วัน จำนวน 2 วัน รวมเป็น 10 เหรียญดอลล่าต่อท่าน
7.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารตามจำนวนที่กำหนดในข้างต้น ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
2. การชำระค่าบริการ กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. การยกเลิกการเดินทาง
3.1 การจองแพ็คเกจดังกล่าว ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกรณี กรณียกเลิกการเดินทาง บริษัท ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าแพคเกจทั้งหมด
3.2 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุด และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน