แพ็กเกจสุดหรู หัวหิน ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 2 วัน 1 คืน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • QEHHQ-WE001
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : หัวหิน
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจสุดหรู หัวหิน ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม 2 วัน 1 คืน “WE-Hilton, Smile vacation”

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 3,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-หัวหิน
 เช้า เวลาโดยประมาณ 08.00-10.30 น. เครื่องออกเดินทางจากจังหวัดที่ท่านเดินทาง โดยสายการบิน Thai Smile (ท่านสามารถเช็คเที่ยวบิน ได้กับเจ้าหน้าที่ แพ็กเกจรองรับจังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, เลย, นครพนม, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, นราธิวาส)
  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
  อิสระเดินทางสู่ หัวหิน
  หากท่านต้องการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรมที่พัก 3,200 บาท / เที่ยว / คัน
(จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8ท่าน)
ที่พัก Hilton Hua Hin Resort & Spa (Classic Ocean View)
Day 2 หัวหิน-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
  หากท่านต้องการรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรมที่พัก 3,200 บาท / เที่ยว / คัน
(จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8ท่าน)
  เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
  (ไม่รวมค่ารถโดยสารสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีที่ต้องการรถเดินทางส่วนตัวสามารถติดต่อทางบริษัทได้)
เดินทางกลับสู่จังหวัดของท่าน โดยสายการบิน Thai Smile (ท่านสามารถเช็คเที่ยวบิน ได้กับเจ้าหน้าที่)

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น

(บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ

(บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

(ท่าน/คืน)

ราคาพักเพิ่ม

(ห้องคู่ ห้อง/คืน)

ราคาพักเพิ่ม

(ห้อง3ท่าน
ห้อง/คืน)

Classic Ocean View

(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)

3,990.-

1,900.-

3,500.-

4,500.-

 

Optional Tour

 

 

1. รถตู้ส่วนตัว รับ-ส่ง สนามบิน (ราคารถเหมา)

ราคา 3,200 บาท/คัน/เที่ยว
(จำกัด 1คัน ไม่เกิน 8 ท่าน)

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น  อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวันเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
 3. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง หรือคืนเงิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถรับส่งสนามบินหรือจากที่อื่นๆ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากแพคเกจ
 1. ค่าทิปคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
 1. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการรบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจอง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

 

การยกเลิก

 1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี