แพ็กเกจสุดหรู กระบี่ 2 วัน 1 คืน โรงแรม + ตั๋วเครื่องบิน “WE Centara SMILE Holiday”

  • QEKBV-WE011
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจสุดหรู กระบี่ 2 วัน 1 คืน โรงแรม + ตั๋วเครื่องบิน “WE Centara SMILE Holiday”

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,550

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi

ประเภทห้อง ราคาแพ็คเกจ
(ท่านละ/บาท)
ราคาแพ็คเกจ
พัก 3 ท่าน
(ท่านละ /บาท)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
(คืน /ท่าน)
 
ราคาพักเพิ่ม
(2 ท่าน /ห้อง/คืน)
ราคาพักเพิ่ม
(3 ท่าน /ห้อง/คืน) 
Deluxe Garden View
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
3,899 บาท 4,299 บาท 1,900 บาท 3,500 บาท 5,399  บาท
Deluxe Ocean Facing
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
4,499 บาท - 2,300 บาท 4,500 บาท -

  

Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi

ประเภทห้อง ราคาแพ็คเกจ
(ท่านละ/บาท)
ราคาแพ็คเกจ
พัก 3 ท่าน
(ท่านละ /บาท)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
(คืน /ท่าน)
 
ราคาพักเพิ่ม
(2 ท่าน /ห้อง/คืน)
ราคาพักเพิ่ม
(3 ท่าน /ห้อง/คืน) 
Deluxe
พักห้องละ 2-3 ท่าน
3,499 บาท 3,499 บาท  1,500 บาท 2,600  บาท 3,499 บาท

 

Centara by Centara Phu Pano Resort Krabi

ประเภทห้อง ราคาแพ็คเกจ
(ท่านละ/บาท)
ราคาแพ็คเกจ
พัก 3 ท่าน
(ท่านละ /บาท)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
(คืน /ท่าน)
 
ราคาพักเพิ่ม
(2 ท่าน /ห้อง/คืน)
ราคาพักเพิ่ม
(3 ท่าน /ห้อง/คืน) 
Centra Superior
พักห้องละ 2-3 ท่าน
2,550 บาท 2,790 บาท 600 บาท 1,500 บาท 2,090 บาท

 

Optional Tour
1.ทัวร์ 4 เกาะ (เกาะปอดะ เกาะไก่ ถ้ำพระนาง ทะเลแหวก)
ท่องเที่ยวโดยสปีดโบ๊ท, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ
ราคา 799 บาท/ท่าน 
2.ทัวร์หมู่เกาะห้อง
ท่องเที่ยวโดยสปีดโบ๊ท อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม,หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์, ประกันอุบัติเหตุ
ออกเดินทาง อังคาร / พฤหัสฯ / เสาร์ เดินทางขึ้นต่ำ 6 ท่าน
ราคา 999 บาท/ท่าน 
3.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือสปีดโบ๊ท
ท่าเรือ-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-อ่าวโละซามะ-อ่าวปิเละ(ดำน้ำ)-หาดลิง-เกาะพีพีดอน-เกาะไข่
อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม, หน้ากากดำน้ำ, เสื้อชูชีพ, ทัวร์ไกด์
ราคา 1,299 บาท/ท่าน
4.ทัวร์ล่องเรือยอร์ช Sun Set ทะลเลกระบี่
ท่องเที่ยวโดยเรือ Yacht Catamaran Cruise
ออกเดินทางวันศ / ส / อา เวลาเที่ยว 15.00-19.00  รวมอาหารเย็นบนเรือ
ราคา 1,499 บาท/ท่าน 
5.รถตู้ส่วนตัว รับหรือส่ง สนามบิน (ราคารถเหมา) ราคา 700 บาท/คัน/เที่ยว
(จำกัด 1 คัน ไม่เกิน 8 ท่าน) 

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวันเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
3. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง หรือคืนเงิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก.
2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่ารถรับส่งสนามบินหรือจากที่อื่นๆ
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากแพคเกจ
5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการรบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจอง
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

การยกเลิก
1. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี