แพ็คเกจ...ดำน้ำ ตกหมึก เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

  • WTTRD-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ตราด
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็คเกจ...ดำน้ำ ตกหมึก เกาะกูด 3 วัน 2 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,490

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
วันที่ 1  ตราด-ท่าเรือแหลมศอก-ท่าเรืออ่าวสลัด-เกาะกูด
 12.00 น.  ลูกค้าเดินทางถึง ท่าเรือ เกาะกูด เอ็กเพรส แหลมศอก จังหวัดตราด กรุณาเช็คอิน ก่อนเรือออกเดินทาง 30 นาที
 13.00 น.  เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือไปยัง เกาะกูด ฉายาอัญมณีแห่งท้องทะเลตะวันออก 
 14.00 น.  ถึง ท่าเรืออ่าวสลัด(เกาะกูด) รถรับลูกค้าทุกท่านเดินทางเข้าพักตามรีสอร์ท เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
 ที่พัก  นำท่านเข้าพักที่  Bann Sangchan  ที่พักห่างจากชายหาดประมาณ 900 เมตร
 วันที่ 2  เกาะกูด-ดำน้ำตื้น ชมความงามใต้ท้องทะเล-ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ
 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่1)
  นำทุกท่านร่วมกิจกรรมดำน้ำตื้น ชมความงามของโลกใต้ทะเล แนวปะการังเขากวาง หญ้าทะเล และฝูงปลาทะเลหลากสีที่แหวกว่ายในทะเล ท่านจะได้สัมผัสถึงความเขียวชอุ่มและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆของเกาะกูด และกิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิ้มหมึกสดในรูปแบบของซาซิมิ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Box Set (มื้อที่2)
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนพร้อมอิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย
เย็น นำท่านเข้าพักที่  Bann Sangchan  ที่พักห่างจากชายหาดประมาณ 900 เมตร
วันที่ 3 เกาะกูด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่3)
  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของชายหาดตามอัธยาศัย
09.00 น. เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวสลัด 
10.00 น.  นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือแหลมศอก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง)
   
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

Bann Sangchan 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพ็กเกจ
ท่านละ

5-6 ท่าน 3,990 บาท
3-4 ท่าน 4,490 บาท
2 ท่าน 4,990 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 2000 บาท

   

Koh Kood Paradise Beach Resort

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง

ราคาแพ็กเกจ
ท่านละ

5-6 ท่าน 3,990 บาท
3-4 ท่าน 4,490 บาท
2 ท่าน 4,990 บาท
พักเดี่ยว เพิ่ม 2000 บาท

กรุณาเชคห้องว่างก่อนทำการจอง

**หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม**

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราบริการนี้รวม

1.ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
2.กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
3.ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
5.ค่าเรือข้ามไปเกาะกูด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รวมประกันสุขภาพ  ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
5.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

**กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***