• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็คเกจ (ส่วนตัว) ตกหมึก ดำน้ำ เกาะเสม็ด 1 วัน

  • WTRAY-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ระยอง
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็คเกจ (ส่วนตัว) ตกหมึก ดำน้ำ เกาะเสม็ด 1 วัน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 999

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

   

  Day 1 ท่าเรือหน้าด่าน(ฝั่งเกาะเสม็ด)-ล่องเรือสปีดโบ๊ท-กิจกรรมตกหมึก
    รับท่านที่ ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด) ออกเดินทางโดยเรือสปีทโบ๊ท แบบส่วนตัว อิสระให้ท่านเลือกเวลาออกเดินทางได้
    กิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิ้มหมึกสดในรูปแบบของซาซิมิ ในแบบส่วนสุดพิเศษ พร้อมบริการ ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็งพร้อมถังแช่ ให้บริการท่าน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง 30 นาทีรวมกิจกรรมดำน้ำ
    นอกจากตกหมึกแล้วท่านสามารถดำน้ำชมความงานรอบเกาะเสม็ด
    นำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งท่าเรือหน้าด่าน (ฝั่งเกาะเสม็ด)

   

  แพ็คเกจ (ส่วนตัว) ดำน้ำ ตกหมึก เกาะเสม็ด 1 วัน
  อัตราค่าบริการ
  จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
  8 ท่าน 999 บาท/ท่าน
  6-7 ท่าน 1,499 บาท/ท่าน
  4-5 ท่าน 1,899 บาท/ท่าน
  2-3 ท่าน 2,499 บาท/ท่าน
  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราบริการนี้รวม

  1.เรือสปีทโบ๊ทแบบส่วนตัว (ไม่เกิน 8 ท่าน/ลำ)

  2.อุปการณ์ตกปลา/ตกหมึก

  3.ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็งพร้อมถังแช่

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  1.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

  2.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

  3.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

  4.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

   

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

  1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

  2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

  3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

  4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  5.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

   

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

  1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

  2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

  3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

   

  การยกเลิกการเดินทาง

  1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

  3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

   

  **      กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

  ***    โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***