แพ็คเกจ เกาะเสม็ด เสร็จเราแน่ ดำน้ำ 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน

 • WEWTRAY-PK003
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ระยอง
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็คเกจ เกาะเสม็ด เสร็จเราแน่ ดำน้ำ 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 3,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
Day 1 ท่าเรือนวลทิพย์ – ท่าเรือหน้าด่าน(เกาะเสม็ด)-อิสระ ณ เกาะเสม็ด
11.00 น. เดินทางจาก ท่าเรือนวลทิพย์ โดยเรือเร็ว ไปยัง ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด
11.30 น.  ให้ท่านผ่านจุดคัดกรองและชำระค่าธรรมเนียมกรมอุทยาน(ไม่รวมค่าธรรมเนียม40บาท/ท่าน) ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด)
 เที่ยง อิสระอาหากลางวันตามอัธยาศัย
 ที่พัก เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Tonsak resort หรือเที่ยบเท่า
  อิสระพักผ่อนชมความงานของเกาะเสม็ดตามอัธยาศัย
Day 2
ดำน้ำ-เกาะทะลุ-เกากุฎี-เกาะขาม-เกาะกรวย-ถ้ำค้างคาว-เกาะปลายตีน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่1)
10.30 น. เดินทางไปสู ท่าเรือ
11.00 น. ออกเดินทางดำน้ำ 6 เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะขาม เกาะกรวย ถ้ำค้างคาว เกาะปลายตีน (ใช้เวลาเที่ยวโดยประมาณ 11.00-17.00 น.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน Box set (มื้อที่2)
  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
  เช็คอินเข้าสู่ที่พัก Tonsak resort หรือเที่ยบเท่า
Day 3
เสม็ด - ท่าเรืออ่าวสลัด - ท่าเรือแหลมศอก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องที่พัก (มื้อที่3)
  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนชมความงามของชายหาดตามอัธยาศัย
10.00 น. เช็คเอ้าออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด
11.00 น. นำท่านนั่งเรือกลับสู่ ท่าเรือท่าเรือนวลทิพย์

 

แพ็คเกจ เกาะเสม็ด เสร็จเราแน่ ดำน้ำ 6 เกาะ 3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
8 ท่าน 3,990 บาท
6 ท่าน 4,290 บาท
4 ท่าน 4,490 บาท
2 ท่าน 4,690 บาท

กรุณาเชคห้องว่างก่อนทำการจอง

**หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม**

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราบริการนี้รวม

 1. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 4. ค่าเรือข้ามไปเกาะกูด
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ  ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

**      กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

***    โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***