แพ็กเกจ ดำน้ำ พร้อมที่พัก Taatoh Seaview Resort - Koh Tao 3วัน 2คืน

 • SPURT-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ ดำน้ำ พร้อมที่พัก Taatoh Seaview Resort - Koh Tao 3วัน 2คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 2,990

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันที่ 1

เกาะเต่าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  ถึงเกาะเต่า รถจากที่พักรับท่านเข้าสู่ Taatoh Seaview Resort พักดื่มด่ำกับทะเลสวยและธรรมชาติร่มรื่นของรีสอร์ทริมทะเลพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท หรือเดินทางท่องเที่ยวรอบๆเกาะ

วันที่ 2

ดำนํ้าตื้น 5 จุดรอบเกาะ พร้อมขึ้นเกาะนางยวน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
  ทริปดำน้ำตื้น 5 จุด รอบเกาะ พร้อมพาขึ้นชมวิวสวยระดับโลก จุดชมวิวเกาะนางยวน
กลางวัน รับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (2)
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3

โรงแรม – checkout

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
  อิสระ เพลิดเพลิน ดื่มด่ำกับบรรยากาศบริเวณรีสอร์ท ซึ่งเป็นที่พักติดหาด ท่านสามารถลงเล่นน้ำที่หน้าหาด
12.00 น. เช็คเอ้าท์จากรีสอร์ท
อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
ประเภทห้อง

เดินทาง วันนี้ –ธันวาคม 64

ราคา/ท่าน

Sea View Bungalow 2,990 บาท
Deluxe Good View 3,290 บาท
Good Sea View 3,290 บาท
Romantic Seaview 3,390 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ที่พัก พร้อมอาหารเช้า ( ตามที่ประเภทห้องที่เลือก)

 1. รวมทริปดำน้ำเกาะเต่า –เกาะนางยวน
 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 3. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ

5.รถรับส่ง ท่าเรือ-โรงแรม 

 1. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ
 2. ค่าตั๋วเรือข้ามไปเกาะเต่า
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี