แพ็กเกจ เต็มวัน ขับเจ็ทสกี ชมเกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย

 • SPHKT-PK009
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : ภูเก็ต
 • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : บริษัท ซูเปอร์ทริปส์ จำกัด

 • ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ เต็มวัน ขับเจ็ทสกี ชมเกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 5,499

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )
ทัวร์เต็มวัน 9.30-16.00 น.
9.30 น. ขับเจ็ทสกีจากท่าเรืออ่าวปอไปยัง เกาะนาคาใหญ่
10.00 น. ขับเจ็ทสกีจากเกาะนาคาใหญ่ ไปเกาะโสบ พักและถ่ายรูปกับเขาคู่
11.00 น. ออกเดินทางไปยังเกาะไข่ใน ขับเทียบหาด หรือดูปะการัง ชมความสวยงามของเกาะ
15.00 น. ขับไปยังเกาะไข่นอก พบกับชายหาดขาว ทะเลใสๆ
16.00 น. ขับมายังเกาะแพ แวะเที่ยวถ่ายภาพสวยๆ และขับกลับมายังท่าเรือเกาะปอ ด้วยความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ
ช่วงเวลา ราคา/ลำ (2ท่าน)
Full Day 5,499 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.อาหารว่าง

 1. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 2. เสื้อชูชีพ
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล

(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี