แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ 1 วัน

  • QQTRD-PK007
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ตราด
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ 4 เกาะ 1 วัน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 800

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )
DAY 1 ดำน้ำ-เกาะยักใหญ่-หาดศาลเจ้า-เกาะมะปลิง-เกาะยักษ์เล็ก-เกาะคลุ้ม
XX.XX น. รับท่าน ณ ที่พัก*(เกาะช้าง) นำท่านร่วมกิจกรรมดำน้ำ (แบบจอยคณะ)
  กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง เต็มวัน ตะลุยหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์ใหญ่ ชมทุ่งปะการังสีน้ำเงิน เกาะยักษ์เล็กว่ายน้ำท่ามกลางหมู่ปลาและดอกไม้ทะเล เกาะมะปลิงชมรังปลานีโม่สายพันธุ์อินเดียแดง อิสระ เดินชมหาดทรายศาลเจ้า พร้อมกิจกรรมตกปลาเกาะคลุ้ม
  หมายเหตุ* รถรับ-ส่ง (ระยะทางจากพัก ไม่เกิน หาดทรายขาว)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)

เมนู

-น่องไก่ทอด

-ต้มยำไก่น้ำใส

-ไข่เจียว

-ข้าวสวย

-ผลไม้ (ตามฤดูกาล)

*รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 กิจกรรมดำน้ำ - เกาะยักษ์ใหญ่  ดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 40 นาที
- หาดศาลเจ้า รับประทานอาหารและเดินหาด ใช้เวลาทำกิจกรรม 30 นาที
- เกาะมะปลิง ดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 30 นาที
- เกาะยักษ์เล็ก  ดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาทำกิจกรรม 45 นาที
- เกาะคลุ้ม ดำน้ำดูปะการัง และตกปลา ใช้เวลาทำกิจกรรม 45 นาที
 หมายเหตุ  โปรแกรมและการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

กรุณาตรวจสอบวันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราบริการนี้รวม

1. รถรับ-ส่ง (ระยะทางจากพัก ไม่เกิน หาดทรายขาว)
2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
3. ประกันภัยทางทะเล (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
4. อุปกรณ์ ดำน้ำตื้น
5. อุปกรณ์ ตกปลา
6. อุปกรณ์ชูชีพ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมค่าอุทยานฯ 40 บาท คนไทย / ต่างชาติ 200 บาท / คน
2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
5.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงิน
2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน  เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดชำระเงิน และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

**กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

**โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***