• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ โรแมนติกพระอาทิตย์ตกดิน ดูหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน

  • WTTRD-PK008
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ตราด
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็คเกจ เกาะช้าง ดำน้ำ โรแมนติกพระอาทิตย์ตกดิน ดูหิ่งห้อย 3 วัน 2 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,999

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
  วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ตราด-เกาะช้าง-ดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด-ชมพระอาทิตย์ตกน้ำใน
  13.30 น. เดินทางถึงทางเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปเกาะช้าง
  15.30 น. เข้าที่พัก Klong Prao Resort Koh Chang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว บนเกาะช้าง
  17.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ดินเนอร์เซ็ทซีฟู๊ด ชมพระอาทิตย์ตก ล่องเรือชมหิ่งห้อยริมคลองสุดโรแมนติก
   ที่พัก Klong Prao Resort Koh Chang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
   วันที่ 2 ทะเลตราด-ดำน้ำชมปะการัง-หมู่บ้านบางเบ้า
   เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. เตรียมพร้อมบริเวณล๊อบบี้ สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูป แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก ผ้าเช็ดตัว รถสองแถวรอรับ ท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือหมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า ซึ่งมีชื่อเสียงของหมู่บ้าน เก่าแก่ของชาวเกาะช้าง เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารทะเล ของฝากของชำร่วย
  09.00 น. หลังจากเจ้าหน้าที่อธิบายการเดินทางและการใช้อุปกรณ์ เริ่มนำท่านออกเดินทางโดยเรือไม้ ล่องเรือ 4 เกาะพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันบนเรือ(มื้อที่3)
  16.00 น. เรือนำท่านเดินทางกลับยังท่าเรือ รถสองแถวนำท่านส่งถึงที่พักพร้อมความประทับใจ
  18.00 น. อิ่มอร่อยกับเซ็ทดินเนอร์ (มื้อที่4) บรรยากาศริมทะเล ชมพระอาทิตย์ตกน้ำในท้องฟ้าสีคราม จากนั้นเดินเที่ยวชมตลาด บรรยากาศยามค่ำของเกาะช้างตามอัธยาศัย
  พักที่ Klong Prao Resort Koh Chang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  วันที่ 3 เกาะช้าง-ท่าเรือ(ตราด)
  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  10.00 น. ข้ามฟากโดยเรือเฟอร์รี่ เดินทางกลับด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ
  หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

   

  อัตราค่าบริการนี้เริ่มต้น (บาท/ท่าน)
  จำนวนผู้เดินทาง

  ราคาแพ็กเกจ ท่านละ

  8-9 ท่าน 4,999 บาท / ท่าน
  6-7 ท่าน 5,599 บาท / ท่าน
  4-5 ท่าน 5,999 บาท / ท่าน
  2-3 ท่าน 6,999 บาท / ท่าน
  พักเดี่ยว เพิ่ม 3,500 บาท

   กรุณาเชคห้องว่างก่อนทำการจอง

  **หมายเหตุ : ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ Long Weekend  กรุณาสอบถาม**

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราบริการนี้รวม

  1.ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น

  2.พัก 2คืน (ห้องละ 2ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม

     หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ

     กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน

     กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท)

  3.ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

  4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุในรายการ(สำหรับนักท่องเที่ยวไทย)

  5.ค่าตั๋วเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้าง ไป-กลับ

  6.ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะ

  7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

  8.ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น(ดำน้ำ)

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

  2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

  3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

  4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

  5.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

  6.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ

   

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

  1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

  2.กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

  3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

  4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  5.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  6.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

   

  การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

  1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

  2.ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

  3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

   

  การยกเลิกการเดินทาง

  1.ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

  3.ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  **กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

  **โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***