แพ็กเกจ Free& Easy อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก J&J Vaccine 8 วัน 5 คืน

  • GO3JFK-PK002
  • แพ็กเกจ : อเมริกา
  • เส้นทาง : นิวยอร์ก
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ Free& Easy อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก J&J Vaccine 8 วัน 5 คืน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 25,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 8 วัน 5 คืน )

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - นิวยอร์ก

... น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 (ทุกท่านต้องมีผลตรวจ PCR TEST เป็น Negative Covid-19 ภายใน 72 ชั่วโมง)

... น.

ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก โดยเที่ยวบินที่....

... น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและที่เจริญที่สุดในโลก

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก)

วันที่ 2

นิวยอร์ก – จุดฉีดวัคซีน - สะพานบรูคลิน – เซ็นทรัลปาร์ค - Time Square - ถนนบรอดเวย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางไปชมจุดฉีดวัคซีน  (หากท่านใดประสงค์ที่จะฉีด ต้องแจ้งล่วงหน้าตอนจองทัวร์เท่านั้น เพื่อทำการลงทะเบียนจองคิวให้ก่อนการเดินทาง)  ***ไม่การันตีได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกท่าน เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของแต่ละรัฐได้ตลอด***

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงที่ได้รับ หลังจากการฉีดวัคซีน ตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณา หรือ ปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว หรือ ไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง

 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) สะพานแขวนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกา เป็นจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชมเซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 

นำท่านเที่ยวชมมหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ


ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก)

วันที่ 3

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการนำเที่ยว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการนำเที่ยว)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก)

วันที่ 4

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการนำเที่ยว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการนำเที่ยว)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก)

วันที่ 5

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการนำเที่ยว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการนำเที่ยว)

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือ 4 ดาว (ตามที่ท่านเลือก)

วันที่ 6

อิสระ – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK)

... น.

นัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ....

วันที่ 7

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

... น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ ...

 

***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

... น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ  

รายละเอียดราคาทัวร์พักโรงแรม

FAIRFIELD INN BY MARRIOTT NEW YORK MANHATTAN หรือเทียบเท่า

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

2-3 ท่าน

43,900.-

12,000.-

4-5 ท่าน

32,900.-

12,000.-

6-7 ท่าน

29,900.-

12,000.-

8-9 ท่าน

27,900.-

12,000.-

10 ท่านขึ้นไป

25,900.-

12,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

รายละเอียดราคาทัวร์พักโรงแรม

HOTEL CROWNE PLAZA HY36 MIDTOWN MANHATTANหรือเทียบเท่า

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

2-3 ท่าน

48,900.-

14,000.-

4-5 ท่าน

37,900.-

14,000.-

6-7 ท่าน

35,900.-

14,000.-

8-9 ท่าน

33,900.-

14,000.-

10 ท่านขึ้นไป

31,900.-

14,000.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ
1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2.ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าวีซ่าอเมริกา
3.ลูกค้าต้องมีวีซ่าอเมริกา และยังไม่หมดอายุ
4.ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ Negative Covid-19 RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง 
5.ผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของรัฐบาล)
6.ผู้เดินทางต้องจัดหา Alternative State Quarantine (ASQ) หรือสถานที่กักตัวทางเลือก เป็นกระบวนการของการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยผู้เดินทางกักตัวต้องชำระเงินเองทั้งหมด
7.หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
2.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
3.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ กรณีสถานที่เข้าชมปิด ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
4.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
5.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
6.ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
7.ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
*** ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมเรื่องการแพ้วัคซีน ***
8.ค่าบริการลงทะเบียนฉีดวัคซีน
9.ค่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง ***Driver Guide (ไม่รวมทิป)
10.อาหารเช้าที่โรงแรมตามโปรแกรม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทาง BKK-JFK / JFK-BKK (ราคาตั๋วเริ่มต้น 30,000 บาท ทางบริษัทมีบริการรับจองตั๋วเครื่องบินหากสนใจสามารถสอบถามได้กับพนักงานขาย)
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอเมริกา
5.ค่าอาหารระหว่างวัน (มื้อกลางวัน / เย็น )
6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวหรือการแพ้วัคซีน, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
7.ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8.ค่าทิปไกด์หรือคนขับรถ (วันละ 5 USD)
9.ค่าโรงแรม Alternative State Quarantine (ASQ) (14 วัน)
10.ค่าตรวจ PCR TEST ทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา
11.ค่าประกันสุขภาพ ประกันแพ้วัคซีน ในกรณีเจ็บป่วยต่างๆ
12.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
- การเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
- บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณืที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การปฏิเสธการเข้าเมืองและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย แพ้วัคซีน การถูกทำร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- เมื่อท่านออกเดินทางกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณียกเลิกการเดินทาง

- แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- แจ้งยกเลิกภายใน 16-45 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาทและเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
- แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
- กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน