• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ one day ทริปดำน้ำ เกาะแสมสาร Speed Boat ส่วนตัว

  • WTSAM-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ชลบุรี
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ one day ทริปดำน้ำ เกาะแสมสาร Speed Boat ส่วนตัว

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 3,500

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 1 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

  แพ็กเกจ one day ทริปดำน้ำ เกาะแสมสาร
  (Speedboat ส่วนตัว)

  ราคาเริมต้น 3,500.-/ลำ (เดินทาง 1-6ท่าน)
  ช่วงเวลาการเดินทาง
  วันนี้ - ตุลาคม 2564

  ดำน้ำชมปะการัง เกาะแสมสาร ด้วยเรือเหมาลำส่วนตัว พร้อมกัปตันผู้เชี่ยวชาญแนะนำท่าน ฟรี! ถ่ายรูปใต้น้ำไม่จำกัด

  จุดดำน้ำ 

  เกาะจวง เกาะยุ้งเกลือ หาดน้ำเขียว

  เกาะโรงโขน ขึ้นเกาะแสมสาร

  จุดน้ำตื้นและจุดน้ำลึก

   

  รอบเรือให้บริการ

  เวลา 6.00 น. - 9.00 น.

  เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

  เวลา 12.00 น. - 15.00 น.

  เวลา 15.00 น. - 18.00 น.

  หมายเหตุ: เรือเข้าออกตามเวลา กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที

   

  อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ

  จำนวนผู้เดินทาง

  ราคา/ลำ

  เดินทาง 1-6 ท่าน

  3,500 บาท

  ท่านที่ 7 ขึ้นไป

  เพิ่ม 600 บาท

  เด็ก 5 ปีขึ้นไป

  เพิ่ม 600 บาท

  เด็กต่ำกว่า 5 ปี

  เพิ่ม 400 บาท

  หมายเหตุ: สุนัขและแมวสามารถขึ้นเรือได้

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตรานี้รวม
  1.เรือสปีดโบ๊ท เหมาลำส่วนตัว 1 เครื่องยนต์
  2.แว่นดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
  3.น้ำดื่มระกว่าทริป
  4.ประกันอุบัติเหตุ
  5.บริการถ่ายรูปใต้น้ำไม่จำกัดจำนวนภาพ

  อัตรานี้ไม่รวม
  1.ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมายขึ้นเรือ 
  2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
  3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  4.ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะแสมสาร
  5.ค่าทิปกัปตันเรือ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ
  6.ค่าบริการจอดรถคันละ 50 บาท
  7.ค่าบริการอาบน้ำท่านละ 10 บาท
  8.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 
  และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

  การจองและสำรองที่นั่ง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  การยกเลิก และ เลื่อน การเดินทาง
  1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
  2. หากท่านต้องการเลื่อนทริป กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง
  3. หากท่านแจ้งเลื่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน