• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ Chill out เกาะไผ่ ดำน้ำ ตกปลา เรือสปีดโบ๊ท(ส่วนตัว) เที่ยวเต็มวัน

  • WTPAI-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ชลบุรี
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ Chill out เกาะไผ่ ดำน้ำ ตกปลา เรือสปีดโบ๊ท(ส่วนตัว) เที่ยวเต็มวัน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 6,000

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

  แพ็กเกจ Chill out เกาะไผ่ ดำน้ำ ตกปลา เรือสปีดโบ๊ท(ส่วนตัว) เที่ยวเต็มวัน
  เที่ยวเต็มวัน (Speedboat ส่วนตัว)

  ราคาเริมต้น 6,000.-/ลำ (เดินทาง 1-6ท่าน)
  ช่วงเวลาการเดินทาง
  วันนี้ - ตุลาคม 2564

  ดำน้ำชมปะการัง เกาะไผ่ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว 
  พร้อมกัปตันผู้เชี่ยวชาญแนะนำท่าน 

   

  จุดรับส่ง

  ● ท่าเรือแหลมบาลีฮาย  ● ท่าเรือหน้าบ้าน (เกาะล้าน)

  รอบเรือ

  เวลา 09.00-16.30 น.

  หมายเหตุ: เรือเข้าออกตามเวลา กรุณามาก่อนเวลา 15 นาที

  ฟรี!!!
  ►ถ่ายรูปตลอดทริป               ►ห่วงยาง ซัพบอร์ด
  ►อุปกรณ์ดำน้ำ                     ►อุปการณ์ตกปลา
  ►น้ำดื่ม และน้ำอัดลมเย็นๆ     ►ปีกไก่ทอด อาหารทะเล
  ►ผลไม้ตามฤดูกาล               ►ประกันอุบัติเหตุ

   

  อัตราค่าบริการเรือเหมาลำ

  จำนวนผู้เดินทาง

  ราคา/ลำ

  เดินทาง 1-6 ท่าน

  6,000 บาท

  ท่านที่ 7 ขึ้นไป

  เพิ่ม 700 บาท

  เด็กต่ำกว่า 5 ปี

  ฟรี

  หมายเหตุ: สุนัขและแมวสามารถขึ้นเรือได้

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
  1. เรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว
  2. อุปกรณ์ดำน้ำ ห่วงยาง ซัพบอร์ด
  3. อุปกรณ์ตกปลา
  4. ปีกไก่ทอด อาหารทะเล
  5. ผลไม้ตามฤดูกาล
  6. น้ำดื่ม และน้ำอัดลม
  7. ประกันอุบัติเหตุ
  8. กัปตันผู้เชี่ยวชาญ

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1. ค่าเดินทาง ไปจุดนัดหมายขึ้นเรือ 
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการที่ระบุ
  3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  4. ค่าใช้พื้นที่เขตอนุรักษ์เกาะเกาไผ่ท่านละ 50 บาท
  5. ค่าทิปกัปตันเรือ ขึ้นอยู่กับการให้บริการ
  6. ค่าบริการจอดรถ
  7. ค่าบริการอาบน้ำ
  8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) 
  และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  การจองและสำรองที่นั่ง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  การยกเลิก และ เลื่อน การเดินทาง
  1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
  2. หากท่านต้องการเลื่อนทริป กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทาง สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้งไม่เกิน3เดือนจากวันเดินทาง
  3. หากท่านแจ้งเลื่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน