• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ กระบี่ Rawi Warin Resort & Spa 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ WE (Krabi Get More)

  • QEKBV-WE026
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ กระบี่ Rawi Warin Resort & Spa 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ WE (Krabi Get More)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 3,899

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

   

  Rawi Warin Resort & Spa
  M Package

  อัตรค่าบริการ
  ห้องพักคู่ ราคาเริ่มต้น
  (ราคา/ท่าน)

  พักเดี่ยว / พักเพิ่มคืน
  จ่ายเพิ่ม
  (ห้อง/คืน)

  Pond Rooms

  3,899

  2,000

  Villas

  4,599

  2,600

  Sunset Pool Villas

  7,099

  5,000

  Beachfront Pool Villas

  7,699

  5,500

  Surcharge  วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเสาร์-อาทิตย์ เพิ่ม 300 บาท/ห้อง/คืน

  หมายเหตุ กรุณาแจ้งเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

   

  เที่ยวบินสายการบิน Thai Smile

  เที่ยวบินให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2564

  Flight

  Destination

  Departure

  Arrival

  Service

  WE 253

  BKK

  KBV

  12:10

  13:30

  Fri , Sun

  WE 254

  KBV

  BKK

  14:10

  15:30

  Fri , Sun

   

  Bangkok●Suwannaphum(BKK) ► Krabi(KBV)

  Flight

  Destination

  Departure

  Arrival

  WE 241

  BKK

  KBV

  08:00

  09:20

  WE 249

  BKK

  KBV

  17:15

  18:35

   

  Krabi(KBV) ► Bangkok●Suwannaphum(BKK)

  Flight

  Destination

  Departure

  Arrival

  Flight

  WE 242

  KBV

  BKK

  09:50

  11:10

  WE 250

  KBV

  BKK

  19:10

  20:30

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด
  2.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวและท่านที่ 3 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  3.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1.รถรับ-ส่งสนาม และท่องเที่ยว
  2.อาหาร
  3.ธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี)
  5.Driver Guide และไกด์ท้องถิ่น
  6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  7.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  8.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  9.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจ
  10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  การจองและสำรองที่นั่ง
  1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง