• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจ กระบี่ Phulay bay a ritz-carlton reserve 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ WE (Krabi Get More)

  • QEKBV-WE036
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : กระบี่
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจ กระบี่ Phulay bay a ritz-carlton reserve 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ WE (Krabi Get More)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 16,499

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

   

  Phulay bay a ritz-carlton reserve
  L Package

  อัตรค่าบริการ
  ห้องพักคู่ ราคาเริ่มต้น
  (ราคา/ท่าน)

  พักเดี่ยว / พักเพิ่มคืน
  จ่ายเพิ่ม
  (ห้อง/คืน)

  Reserve Pavillion (อัพเกรด Beach Villa) Weekday

  16,499

  14,500

  Reserve Pavillion (อัพเกรด Beach Villa) Weekend

  18,899

  16,800

  Ocean Pavillion (อัพเกรด Reserve Pool Villa) Weekday

  18,899

  16,800

  Ocean Pavillion (อัพเกรด Reserve Pool Villa) Weekend

  21,399

  19,200

  Beach Villa (อัพเกรด Reserve Pool Villa Sea View) Weekday

  23,699

  21,500

  Beach Villa (อัพเกรด Reserve Pool Villa Sea View) Weekend

  26,099

  23,900

  Reserve Pool Villa (อัพเกรด Royal Beach Villa) Weekday

  28,499

  26,300

  Reserve Pool Villa (อัพเกรด Royal Beach Villa) Weekend

  30,899

  28,600

  Surcharge วันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้ราคา Weekend 12-15 สค / 1-5, 22-25 ตค 64

  ฟรี นวดสปา 60 นาที ต่อ 2 ท่าน, เรือรับ-ส่ง เกาะห้อง(ไม่รวมค่าอุทยาน), มินิบาร์ (ไม่รวมแอลกอฮอลล์), บัทเลอร์ 24ชม

  *การอัพเกรดห้องขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในช่วงเวลาที่ทำการจอง*

  หมายเหตุ กรุณาแจ้งเช็คราคากับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการจอง

   

  เที่ยวบินสายการบิน Thai Smile

  เที่ยวบินให้บริการ เดือนกรกฎาคม 2564

  Flight

  Destination

  Departure

  Arrival

  Service

  WE 253

  BKK

  KBV

  12:10

  13:30

  Fri , Sun

  WE 254

  KBV

  BKK

  14:10

  15:30

  Fri , Sun

   

  Bangkok●Suwannaphum(BKK) ► Krabi(KBV)

  Flight

  Destination

  Departure

  Arrival

  WE 241

  BKK

  KBV

  08:00

  09:20

  WE 249

  BKK

  KBV

  17:15

  18:35

   

  Krabi(KBV) ► Bangkok●Suwannaphum(BKK)

  Flight

  Destination

  Departure

  Arrival

  Flight

  WE 242

  KBV

  BKK

  09:50

  11:10

  WE 250

  KBV

  BKK

  19:10

  20:30

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1.บัตรโดยสารชั้นประหยัด
  2.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวและท่านที่ 3 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
  3.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
  1.รถรับ-ส่งสนาม และท่องเที่ยว
  2.อาหาร
  3.ธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว
  4.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี)
  5.Driver Guide และไกด์ท้องถิ่น
  6.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
  7.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  8.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  9.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจ
  10.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
  4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  การจองและสำรองที่นั่ง
  1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
  3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง