• ติดต่อเรา
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 • แพ็กเกจภูเก็ต DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort 2 วัน 1 คืน (WE Smile & Hilton)

  • QEHKT-WE021
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

   แพ็กเกจภูเก็ต DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort 2 วัน 1 คืน (WE Smile & Hilton)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 2,550

  เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

  เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

  กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

   

  DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort
  ประเภทห้อง ราคาเริ่มต้น
  (บาท/ท่าน)
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
  (ท่าน/คืน)
  ราคาพักเพิ่ม
  (ห้องคู่ ห้อง/คืน)
  ราคาพักเพิ่ม
  (ห้อง3ท่าน ห้อง/คืน)
  Deluxe Room with Balcony 2,550.- 750.- 1,400.- 1,800.-
  Premium Room Pool Side 2,850.-
  1,000.- 1,900.- 2,550.-

     หมายเหตุ กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง  

   

  ตารางเที่ยวบิน กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ภูเก็ต สายการบินไทยสมายล์(WE)

  เที่ยวบิน

  ต้นทาง

  ปลายทาง

  เวลาออก

  เวลาถึง

  วันที่ทำการบิน

  WE201

  BKK

  HKT

  07.40

  09.05

  พุธ,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์

  WE281

  BKK

  HKT

  10.20

  11.45

  ทุกวัน

  WE287

  BKK

  HKT

  17.20

  18.20

  พุธ,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์

  ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง

   

  ตารางเที่ยวบิน ภูเก็ต-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) สายการบินไทยสมายล์(WE)

  เที่ยวบิน

  ต้นทาง

  ปลายทาง

  เวลาออก

  เวลาถึง

  วันที่ทำการบิน

  WE202

  HKT

  BKK

  09.55

  11.25

  พุธ,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์

  WE282

  HKT

  BKK

  12.25

  13.55

  ทุกวัน

  WE288

  HKT

  BKK

  19.20

  20.45

  พุธ,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์

  ตารางเที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง

   

  รายละเอียดและเงื่อนไข

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. 
  2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ค่ารถรับส่งสนามบินหรือจากที่อื่นๆ
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) 
  3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  4. ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนอกเหนือจากแพกเกจ
  5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการรบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

  เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
  1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
  2. ราคาข้างต้นเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวันเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
  3. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
  4. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะเวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหรือคืนเงิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

  การจอง
  1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และบัตรประชาชน สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
  2. ชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ

  การยกเลิก
  เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี