การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เยือนถิ่นล้านนาพาชม กัญ

 • THANCMI-PK002
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : เชียงใหม่
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : ธัญ โกลบอล ทราเวล

 • ไฮไลท์ :

  การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ โปรแกรม เที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน เยือนถิ่นล้านนาพาชม กัญ

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 10,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
วัดอุโมงค์ -วัดพระธาตุดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - เชียงใหม่ซาฟารี
09.00 น. รับคณะจากโรงแรมหรือท่าอากาศยานเชียงใหม่
10.00 น. นำท่านชม “ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ”
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน………………
บ่าย นำท่านสู่วัดพระธาตุดอยคำ หรือวัดสุวรรณบรรพต
นำชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
17.00 น. รับประทานอาหารคํ่าที่ร้าน………………
18.30 น. นำท่านเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
21.00 น. นำเข้าพักที่โรงแรม
 

วันที่สองของการเดินทาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
09.00 น. นำเดินทางสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษ ลิ้มรสกับเมนูชวนยิ้ม ชิมกัญชา
บ่าย นำท่านฯ เข้าชมศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่าที่ร้าน………………หลังจากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม
 

วันที่สามของการเดินทาง วัดศรีสุพรรณ - แหล่งเครื่องเงิน ชุมชนวัวลาย - ตลาดวโรรส
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่านชมวัดศรีสุพรรณ
นำท่านเยี่ยมชมแหล่งเครื่องเงิน ชุมชนวัวลาย
12.00น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน………………
บ่าย นำท่านซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง
จากนั้นนำเดินทางสู่สนามบิน หรือส่งโรงแรมที่พัก

รายละเอียดและเงื่อนไข

แพ็กเกจนี้รวม

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ
 • ค่าเข้าชมตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าบริการห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน)
 • น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
  (*เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนด)

 

แพ็กเกจทัวร์ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม และอาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากแพ็กเกจ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์

เมื่อท่านฯ ตกลงที่จะเดินทางตามเส้นทางโปรแกรมที่ท่านฯ ได้ศึกษารายละเอียดการเดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว 

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง โปรดสำรองการเดินทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการ 50% หรือเต็มจำนวน
 2. บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 3. กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการเต็มจำนวนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่  ระบุไว้ในใบ INVOICE
 4. หากท่านฯ ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านฯ ยกเลิกการเดินทาง โดยไม่มีเงื่อนไข   และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 5. หากท่านฯ ออกเดินทางกับคณะไปแล้ว หากท่านฯ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ     ถือว่าท่านฯ สละสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. หากเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จราจล มีคำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการ ที่พักสถานที่ต่างๆ    หรือเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักเที่ยวเป็นสำคัญ
 7. การยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่ามัดจำและค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณี ใดๆ