การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ โปรแกรมเที่ยวบุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน

 • THANBSV-PK004
 • แพ็กเกจ : ไทย
 • เส้นทาง : บุรีรัมย์
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : ธัญ โกลบอล ทราเวล

 • ไฮไลท์ :

  การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ โปรแกรมเที่ยวบุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน

 • ราคาเริ่มต้น :
 • 10,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ - สนามกีฬาอารีน่า - อุทยานภูเขาไฟกระโดง ปราสาทหินอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง - ปราสาทเมืองต่ำ - “เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท

09.00 น รับท่านฯ จากโรงแรม หรือท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (สำหรับเที่ยวบิน DMK-BFV / FD 3522)

09.30 น. นำเที่ยวชม สนามกีฬาช้างอารีน่า เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า ซึ่งจุผู้ชมได้มากที่สุดถึง 32,600 ที่นั่ง และยังได้รับการบันทึกไว้ในกินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ดส์ ว่าเป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่าที่ใช้เวลาสร้างน้อยที่สุดใน โลกคือ 256 วัน นอกจากนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกของสโมสร หรือ Buriram United Mega Store  ตั้งอยู่ด้านหน้าสนามขายของที่ระลึกต่างๆ เช่น เสื้อ พวงกุญแจ หมวก กระเป๋า เป็นต้น                    

(สนามกีฬาเปิดตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.)

นำท่านเดินทางไปชมวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาและชีววิทยา  เนื่องจาก ที่นี่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังคงปรากฏร่องรอยปากปล่องให้เห็นอย่างชัดเจนมีโบราณสถานกู่เขากระโดง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรองพระพุทธบาทจำลอง และมีพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองบุรีรัมย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา ไว้กราบไหว้สักการะบูชาอีกด้วย

12.30 น อาหารกลางวันที่ร้าน

บ่าย นำชมปราสาทหินอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง เพื่อชมความสวยงามของโบราณสถานเก่าแก่และสถาปัตยกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ โดยปราสาทหินพนมรุ้งนี้สร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายสีชมพู มีการออกแบบผังปราสาทตามความเชื่อที่สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ แต่ละส่วนของปราสาทมีการประดับและแกะสลักลวดลายเป็นรูปเทพเจ้าและเรื่องราวทางศาสนาอย่างวิจิตรงามตา

ชมปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานประจำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และชื่นชมความงามของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบด้วยพญานาคที่มี รูปแบบโดดเด่นไม่เหมือนปราสาทหินใด ๆ ที่พบในประเทศไทย

16.00 น. นำเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง

17.30 น. อาหารค่ำที่ร้าน.....

ให้ท่านได้เดินเล่น ถนนคนเดิน “เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท” ที่ถนนริมละลมเป็นตลาดสินค้าหลากหลายประเภท  ทั้งอาหาร สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนต่าง ๆ 

(หมายเหตุ : ถนนคนเดินมีเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ )

นำเข้าที่พักโรงแรม…..

 

วันที่สองของการเดินทาง เพ ลา เพลิน - Arokaya Wellness Sala - โนนมาลัย

08.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. เดินทางสู่เพ ลาเพลิน ให้ท่านฯ ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพกับ Arokaya Wellness Sala 

ที่ได้นำศาสตร์การแพทย์แผนไทยโบราณผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างลงตัวและก้าวล้ำ ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมด้วยศาสตร์พันปีทางการแพทย์แผนจีน รวมเป็นศาสตร์ที่จะช่วยผ่อนคลาย ป้องกัน และบรรเทาอาการเจ็บป่วย สร้างสุขภาพที่สมดุล

ชมแปลงกัญชาวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพ ลา เพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์ พร้อมเยี่ยม ชม T2C Shop (ร้านค้าผลิตภัณฑ์กัญชาปลดล็อค)

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ เพ ลา เพลิน

บ่าย       นำท่านชมนิทรรศการให้ความรู้ขั้นตอนการปลูกกัญชง กัญชา และได้รับอนุญาตให้เป็นแหล่งเพาะต้นกล้ากัญชง                กัญชาอีกด้วย พร้อมกับรับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตการปลูกกัญชา

14.30 น. รับประทานอาหารอาหารว่าง

15.00 น. รับฟังการบรรยายจากวิทยากร รพ.คูเมือง เรื่องกฏหมายกัญชาและกัญชง

17.00 น. อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท

(โรงแรมภายใต้โครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health  Administration - SHA)

18.00 น.  อาหารค่ำภายในรีสอร์ท พร้อมเครื่องดื่ม Soft Drink

 

วันที่สามของการเดินทาง อุทยานไม้ดอก - วัดป่าเขาน้อย - กรุงเทพฯ

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าภายในรีสอร์ท

09.00 น.  ชมอุทยานไม้ดอก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย      เดินทางสู่วัดป่าเขาน้อย แวะร้านของฝากจากบุรีรัมย์ ให้ท่านฯได้เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

16.00 น.นำท่านฯ เดินทางสู่สนามบินหรือที่พัก 

18.45 น. กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3521      

19.40 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

แพ็กเกจนี้รวม
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปไกด์นำเที่ยวและพนักงานขับรถ
- ค่าเข้าชมตามสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าวิทยากร 2 ที่ (เพ ลาเพลิน / รพ.คูเมือง)
- ค่าบริการห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน)
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนด)

 

แพ็กเกจทัวร์ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากระบุในโปรแกรม
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ นอกเหนือจากแพ็กเกจ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์
มื่อท่านฯ ตกลงที่จะเดินทางตามเส้นทางโปรแกรมที่ท่านฯ ได้ศึกษารายละเอียดการเดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง โปรดสำรองการเดินทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการ 50% หรือเต็มจำนวน
 2. บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
 3. กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการเต็มจำนวนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่  ระบุไว้ในใบ INVOICE
 4. หากท่านฯ ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยไม่มีเงื่อนไขและ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 5. หากท่านฯ ออกเดินทางกับคณะไปแล้ว หากท่านฯ งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านฯ สละสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 6. หากเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จราจล มีคำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการ ที่พักสถานที่ต่างๆ หรือ        เหตุอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักเที่ยวเป็นสำคัญ
 7. การยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่ามัดจำและค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ