การท่องเทียวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน จังหวัดสกลนคร

  • THANSKN-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : สกลนคร
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : ธัญ โกลบอล ทราเวล

  • ไฮไลท์ :

    การท่องเทียวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน โปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน จังหวัดสกลนคร

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 9,900

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สกลนคร - วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง - วัดพระธาตุเชิงชุม
15.00 น.รับท่านฯ จากโรงแรมหรือท่าอากาศยานสกลนคร สำหรับเที่ยวบิน (DMK-SNO/DD9406)
15.30 น.เยี่ยมชมวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง                            
16.30 น.สักการะพระธาตุเชิงชุม 
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารสบันงา                                                  
19.00 น.นำท่านฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมฮักสกลนครหรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง สกลนคร - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา เขตสกลนคร - บ้านคุณสุข
บ้านนานายฮ้อย - จิบไวน์ - ชมควาย - ชมการสาธิตสปาสมุนไพรกระทะร้อน - ชมพระอาทิตย์ตกดิน
08.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
09.30 น.เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชมแปลงกัญชาศูนย์วิจัย
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30.น. เยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยา เขตสกลนคร 
เยี่ยมชมแปลงสมุนไพรตำรับยาและกัญชา หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บ้านคุณสุขและ พร้อมเยี่ยมชม T2C Shop (ร้านค้าผลิตภัณฑ์กัญชาปลดล็อค)
13.00 น. ออกเดินทางไปยังบ้านนาเชือก หมู่บ้านราชมงคล                                                           
13.30 น. ต้อนรับสู่บ้านนานายฮ้อย                      
13.45 น. ทำกิจกรรม WORKSHOP ทำพวงกุญแจน้องควายจากผ้าย้อมมูลควาย                                      
14.45 น. ผ่อนคลายไปกับนวดสปาสมุนไพรกระทะร้อน ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย ณ บ้านนาเชือก                                   
16.30 น. นั่งเรือไปยังเกาะควาย ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางเขื่อนน้ำอูน 
17.00 น. ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ เกาะควาย และชมบรรยากาศพระอาทิตย์ใกล้จะตกดิน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น อาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ ณ บ้านนานายฮ้อย 
19.00 น. นำท่านฯ กลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง สกลนคร - วัดถ้ำผาแด่น - ร้านครามสกล - กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก                                     
08.00 น.เช็คเอาท์และเดินทางออกจากที่พักสู่วัดถ้ำผาแด่น                                 
09.30 น.เยี่ยมชมวัดถ้ำผาแด่น จากนั้นนำท่านฯ ชมร้านครามสกล 
12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านครามสกล                                                                              
13.15 น.นำท่านฯ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสกลนคร สำหรับเที่ยวบิน (SNO-DMK/ DD9407)

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์
แพ็กเกจทัวร์นี้รวม                                                   
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม                                           
• ค่าบริการเรือชุมชนไปยังเกาะควาย                                          
• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ                                         
• นวดสปาสมุนไพรกระทะร้อน (90 นาที)                                       
• ค่ากิจกรรม WORKSHOP ตามที่ระบุในโปรแกรม                                                     
• ค่าบริการห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2 ท่าน)                                                        
• ค่าบริการลงทะเบียน ณ บ้านคุณสุข (คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย)                                          
• ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ ระบุในรายการท่องเที่ยวข้างต้น                                            
• ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท                                      
(เงื่อนไขความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้นต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนด) 

แพ็กเกจทัวร์นี้ไม่รวม                                                  
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                                     
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ                                     
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการท่องเที่ยวข้างต้น                                                                       
(เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม และอาหารอื่น ๆ สั่งเพิ่มเอง)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของแพ็กเกจทัวร์
เมื่อท่านฯ ตกลงที่จะเดินทางตามเส้นทางโปรแกรมที่ท่านฯ ได้ศึกษารายละเอียดการเดินทางและเงื่อนไขการบริการแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทาง โปรดสำรองการเดินทางโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการ 50% หรือเต็มจำนวน
2.บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่ามัดจำ 50% ของราคาแพ็กเกจทัวร์ทั้งหมด ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จอง
3.กรณีตกลงที่จะเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการเต็มจำนวนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ ระบุไว้ในใบ INVOICE
4.หากท่านฯ ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง โดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
5.หากท่านฯ ออกเดินทางกับคณะไปแล้ว หากท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านฯ สละสิทธิ์ บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
6.หากเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จราจล มีคำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการ ที่พักสถานที่ต่างๆ หรือเหตุอื่นใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักเที่ยวเป็นสำคัญ
7.การยกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่ามัดจำและค่าโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่ากรณี ใดๆ