แพ็คเกจ เสม็ด เหมา-เหมา ตกหมึก ดำน้ำ จัดเต็ม

  • QQRAY-PK004
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ระยอง
  • ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
  • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    เกาะเสม็ด l ตกหมึกกลางทะเล พร้อมทานชาชิมิสดๆ ดำน้ำ เรือเหมาแบบส่วนตัว

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 4,999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ วัน )

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: DateTime::modify(): Failed to parse time string (+ day) at position 0 (+): Unexpected character

Filename: package/pk_detail.php

Line Number: 1622

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )
Day 1 ท่าเรือหน้าด่าน(ฝั่งเกาะเสม็ด)-ล่องเรือสปีดโบ๊ท-กิจกรรมตกหมึก
  รับท่านที่ ท่าเรือหน้าด่าน (เกาะเสม็ด) ออกเดินทางโดยเรือสปีทโบ๊ท แบบส่วนตัว อิสระให้ท่านเลือกเวลาออกเดินทางได้
  กิจกรรมตกหมึก ตกปลาสดๆ กลางทะเล ท่านสามารถลิ้มหมึกสดในรูปแบบของซาซิมิ ในแบบส่วนสุดพิเศษ พร้อมบริการ ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็งพร้อมถังแช่ ให้บริการท่าน ใช้เวลาประมาณ 3 - 3.30 ชั่วโมง รวมกิจกรรมดำน้ำ (ท่านสามารถนำอาหารไปทานบนเรือได้)
*ท่านสามารถสั่งซื้ออาหารเพิ่มเติมได้ ( ข้าวผัด+สลัด+ไก่ทอด)  ในราคา 150 บาท/ท่าน 
(หากท่านต้องการซื้ออาหารเพิ่ม สามมารถแจ้งพนักงานก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง )
นอกจากตกหมึกแล้วท่านสามารถดำน้ำชมความงานรอบเกาะเสม็ด
  นอกจากตกหมึกแล้วท่านสามารถดำน้ำชมความงานรอบเกาะเสม็ด
  นำท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งท่าเรือหน้าด่าน (ฝั่งเกาะเสม็ด)

 

แพ็คเกจ เสม็ด เหมา เหมา ตกหมึก ดำน้ำ จัดเต็ม
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ลำ
1- 8 ท่าน/ลำ 4,999 บาท
เพิ่มอาหาร (ข้าวผัดหมู, ไก่ทอด, สลัด) 150 บาท/ท่าน
** เรือสามารถนั่งได้ไม่เกินลำละ 8 ท่าน ** รบกวนแจ้งเช็คเรือก่อนทำการจอง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. เรือสปีดโบ๊ทแบบส่วนตัว (ไม่เกิน 8 ท่าน/ลำ) 
2. อุปกรณ์ดำน้ำ (ชูชีพ, สน็อกเกิ้ล)
3. อุปการณ์ตกปลา/ตกหมึก
4. ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด โชยุ วาซาบิ น้ำแข็งพร้อมถังแช่

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ ท่านสามารถนำอาหารทานบนเรือได้ 
หรือสามารถสั่งซื้ออาหารเพิ่มเติมได้ ( ข้าวผัด+สลัด+ไก่ทอด)  ในราคา 150 บาท/ท่าน 
(หากท่านต้องการซื้ออาหารเพิ่ม สามมารถแจ้งพนักงานก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง )
2. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
3. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
4. ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ ชำระด้วยตัวเองที่อุทยาน 200 บาท/ท่าน

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.  รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.  กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.  หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6.  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน  เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
* กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
** โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก