แพ็กเกจ ONE DAY TRIP เที่ยวเชียงราย Chill Chill 1 วัน

  • WTCEI-PK001
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : เชียงราย
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ ONE DAY TRIP เที่ยวเชียงราย Chill Chill 1 วัน

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 1,290

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )
Day Trip
วัดพระแก้ว–วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-วัดร่องขุ่น-ไร่สิงห์ปาร์ค
08.00 น.
เจ้าหน้าที่รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก/บขส/สนามบิน จังหวัดเชียงราย
  นำท่านชม วัดพระแก้ว หรือวัดป่าญะ วัดที่พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ก่อนที่จะนำพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ ให้ท่านได้สักการะพระเจ้าล้านทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางต่อสู่ วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ำเงินแห่งเดียวของเชียงราย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น ให้ท่านได้สักการะ พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ซึ่งบริเวณพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปและชมความงามของศิลปะแนวประยุกต์ ที่ใช้โทนสีน้ำเงินและฟ้าเป็นหลัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ที่คนส่วนใหญ่จะมาปฏิบัติธรรม เมื่อเริ่มก่อนสร้างศาสนสถานก็เริ่มจัดตั้งเป็นวัดขึ้น ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิมปางขนาดใหญ่ และมหาเจดีย์ 9 ชั้น ภายในมีเจ้าแม่กวนอิมหลายปางให้ท่านได้ขอพรแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ปางเภสัช ขอพรเรื่องการเจ็บป่วยให้หาย / ปางปราบมารสามหน้า ขออโหสิกรรมเรื่องเจ้ากรรมนายเวร / ปางประทานทรัพย์ ขอเรื่องการเงิน ธุรกิจ เป็นต้น จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดร่องขุ่น
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.00 น. นำท่านชม วัดร่องขุ่น วัดที่อาจารย์เฉลิมชัย ปรารถนาที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้จุดเด่นคืออุโบสถสีขาว สะพานที่สื่อถึงนรก เพื่อให้คนที่เดินข้ามสะพานได้ลดละกิเลส ก่อนเข้าสู่พระอุโบสถ 
15.00 น.
นำท่านนั่งรถรางชม ไร่สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้เที่ยวชมฟาร์ม ถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงห์ทอง ตามอัธยาศัย 
18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก/บขส/สนามบิน โดยสวัสดิ์ภาพ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

เดินทาง 2-3 ท่าน

2,390 บาท

เดินทาง 4-5 ท่าน

1,590 บาท

เดินทาง 6-8 ท่าน

1,290 บาท

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสัญชาติไทย และออกเดินทาง 2 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ (หากคณะมีผู้เดินทาง 2 ท่าน ทางเราขอเปลี่ยนเป็นรถฟอร์จูนเนอร์ในการนำเที่ยวแทน)
2.ค่าเข้าชมไร่สิงห์ปาร์ค เฉพาะรถรางฟาร์มทัวร์ ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
3.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจากปลายทางของท่าน
2.ค่าอาหาร
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
4.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
5.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
6.ค่าทิปพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
- ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3.ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้ จนท.บริการบนรถบริการ)
5.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม ระหว่างที่อยู่บนรถ