แพ็กเกจ One day ม่วนซื่น ออนซอน อุดรธานี

  • WTUDN-PK002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : อุดรธานี
  • ระยะเวลา : 1 วัน คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจ One day ม่วนซื่น ออนซอน อุดรธานี

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 999

เลือกวันที่ ( จองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 1 วัน คืน )
Day 1 จุดรับลูกค้า (จ.อุดรธานี) สนามบิน / สถานีขนส่ง / โรงแรมที่พัก -ทะเลบัวแดง-วังนาคินทร์ คำชะโนด-จุดรับลูกค้า (จ.อุดรธานี) สนามบิน / สถานีขนส่ง / โรงแรมที่พัก
เช้า จุดรับลูกค้า (จ.อุดรธานี) สนามบิน /สถานีขนส่ง/โรงแรมที่พัก
  เข้าชม ทะเลบัวแดง ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงาม หนึ่งใน Unseen Thailand ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศต่างก็อยากมาชมให้ได้สักครั้ง
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  เข้าชม คำชะโนด วังฤสีนาคินทร์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่า เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในตำนานเชื่อกันว่าเป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาคที่พระอินทร์ทรง
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ จุดส่งลูกค้า (จ.อุดรธานี) สนามบิน /สถานีขนส่ง/โรงแรมที่พัก

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่

ท่านละ

เด็ก

ท่านละ

2-3 ท่าน

2,599.-

2,599.-

4-5 ท่าน

1,699.-

1,699.-

6-7 ท่าน

1,499.-

1,499.-

8-9 ท่าน

999.-

999.-

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ :   
- จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
- จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด
- ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ราคานี้รวม

1.รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 1 วัน

2.ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ

3.แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ในรายการ
3. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การสำรองที่นั่ง
1. กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ชำระค่าทัวร์ยอดเต็ม ตามรูปแบบห้องที่ต้องการจะเข้าพัก
3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว